Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Cercul de aur al rostirii

        de Florea Miu

Căutând prin cele adânc sufleteşti, cu pioşenie dar şi răzvrătire, cum numai adevărata poezie reuşeşte s-o facă, retorica nigra de Nicolae Jinga (Editura Brumar, 2010) restabileşte echilibrul între armonia interioară şi cea a formelor de limbaj în care se reflectă eul profund ultragiat de o existenţă mai mult decât cenuşie, de-a dreptul procustiană. Reîntâlnim, în această teribilă carte a regăsirii spaţiului interior, sentimentul intens al solitudinii creatoare şi sensul vizionar al artei, luciditatea şi tristeţea, credinţa şi dezamăgirea – dimensiunile unui lirism grav, cu mare încărcătură metafizică. În «retorica» existenţei comune, sub asaltul de nestăvilit al derizoriului, Cuvântul este un temei durabil pentru zidirea netrecătoare a sinelui, în romantică antiteză cu înfăptuirile perisabile: „De tine pomenesc, din oră-n oră,/ între ucenicie şi revoltă;/ tu ai zidit pe stâca splendivoră,/ ei pe nisip şi fără chei de boltă. //...// Cere un semn acestor zile grele;/ spune ce vezi în vraiştea postumă:/ «Zidari năuci, pe şubredele schele,/ pun cărămizi pe temelii de brumă»” (Temelii de brumă). Cuvântul este, de altfel, calea spre cele greu de rostit, poarta spre semnele ascunse în „prăpastia fiinţei” de unde se pot înălţa, prin maieutica trăirii, chiar limpezimile. În matca tulbure a vieţuirii, în „vâltoarea năucă a zilei/ terestre, alpestre, campestre”, se produce jertfelnica, dureroasa decantare: „Jumătate de veac ai trăit ca şi cum/ sare pe răni ţi-ar fi pus/ fiecare secundă strivită în marele ornic” (Jumătate de veac). Ca parte a lumii în şuvoaiele căreia prinde să vadă lumina, omul însingurat convieţuieşte cu omul-tăciune, ecoul întunecat al unei drame generice care umbreşte lucrarea Cuvântului izbăvitor: „Naşterea mea adusese la masă/ o lingură-n plus. /.../ Meşteream în cuvânt/ la răspunsul fiinţei, iar el,/ cu bătăile inimii lui viermănoase/ îmi număra bucăturile. Alte dovezi/ c-am trecut prin ogorul cu vipere, n-am. // În rest, ce aud de pe grind -/ suferind cât nu poate să-ncapă,/ e nufăr de vis putrezind/ în cetatea cu ziduri de apă.” (Omul-tăciune).

Biograficul transpare ca unghi de referinţă în poetica lui Nicolae Jinga: „cetatea cu ziduri de apă”, invocată mai sus, este străvechea aşezare romană Dierna, scufundată în Dunăre la poalele oraşului Orşova unde trăieşte autorul; venirea acestuia pe lume se înscrie în tiparul imemorial al noimei ce „s-a şters din minte”; în Viaţa cum e, resemnarea traduce un reflex lăuntric potrivit căruia viaţa trebuie privită ca un dar al Celui de Sus („Viaţa cum e: bezmetică, prolixă,/ o voi reduce la ideea fixă/ de-a calchia frânturi din Dumnezeu”), iar prozaismul şi platitudinea unor secvenţe trăite sunt puse sub semnul deriziunii şi al ironiei, ca în Poemul Ceciliei Boancă („Cecilia mi-a fost cândva colegă-/ bastarnă, costobocă ori varegă...” etc.).

Tema predilectă a acestor poeme o reprezintă, însă, modelul pascalian al trestiei gânditoare, „omul acesta simplu care trece” purtând în sine toate înţelesurile, toate aspiraţiile lumii, mânat de irepresibila dorinţă a cunoaşterii şi a reclădirii sale perpetue. Redescoperindu-l creator, Nicolae Jinga descoperă, el însuşi, America asemenea lui Columb şi Vespucci. Numai că acest «continent», mereu nou, al poetului, este „America paginii scrise”, este o „Americă tristă-n silabele ei/ nerostite”, iar, la urma urmei, important e c㠄America mea-nchipuită există-/ nu ştiu ce verb e o/ pistă concretă spre ea, Dumnezeu/ dacă vrea/ poate să facă America asta să stea/ precum turma de litere-n carte,/ nici o Americă nu-i mai departe,/ dar nici mai aproape ca ea” (America rogvaiv). Formele vii, în viziunea autorului, se regăsesc în penumbra, în «clar-obscurul» trăirilor derizorii de fiecare clipă, în pământul „autentic şi/ bun mormânt pentru vorbe”, în ţinutul unde „ceea ce este rimează cu ceea ce pare,/ când ceea ce pare/ ia fără-ndoială fiinţ㔠(ibidem)!

Conştient că teribila încărcătură interioară nu poate fi reflectată în scris („Ceea ce doare nu-ncape-n cuvinte-/ murmură pe dinafară”), Nicolae Jinga rosteşte un «discurs» definitoriu în căutarea adevărului despre sine şi despre ceilalţi prin reflectare poetică, dar, mai ales, prin credinţa în rostul artei („Cât despre cel ce-şi pune harfa-n cui/ pentru că n-are chef să se mai joace,/ nu e că este, spun, este că nu-i”).

Nr. 03/2011
Comunicat privind Şedinţa Comitetului Director al USR

Festivalul literar „Eusebiu Camilar – Magda Isanos“

Marin Sorescu – 75 de ani de la naştere
de Gabriela Gheorghişor

Revista revistelor

Din Jurnal (2004)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (11)
de Gheorghe Grigurcu

Versuri
de Gabriel Chifu

Visata unitate
de Adrian Popescu

Rezistenţă şi legitimitate
de Nicolae Prelipceanu

Corectorii
de Nichita Danilov

Întoarcerea poetului risipitor
de Dumitru Chioaru

Elegia luminii
de Paul Aretzu

Poezia ca leprozerie
de Gabriela Gheorghişor

Cercul de aur al rostirii
de Florea Miu

„Ăştia suntem” – istorie şi mentalitate
de Ştefan Vlăduţescu

Singur printre poeţi
de Daniela Firescu

Individualitate şi romantism la Noica
de Cornelia-Adriana Simescu

Fotografia pe litere
de Ioan Lascu

Omagiu celor învinşi sau despre cum istoria cea autentică o fac învinşii
de Varujan Vosganian

Poeme
de Mircea Bârsilă

Postumitatea lui Ion D. Sîrbu
de Nicolae Oprea

La sfârşitul unui interminabil serial…
de Alexandru George

Poeme
de Monica Patriche

„Toată rădăcina teatrului absurd pe care l-a vrut și l-a creat Eugen Ionescu nu e o găselniță de ultimă oră, pentru că făcea parte din ființa lui, era ceva organic şi autentic”
de Mihai Şora

Avangardistul perpetuu (3)
de Octavian Soviany

Trădarea lui Tradem
de Constantin M. Popa

Horicuţă, horincuţă...
de Florica Bud

Prin Salonul Municipal de Artă Plastică (Craiova, 2011)
de Florin Rogneanu

Poeme
de Eugenia Ţarălungă

Readucând tot acasă
de Nicola Lagioia

© 2007 Revista Ramuri