Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Din „lecţiile” magistrului Nicolae Manolescu

        de Gabriela Gheorghişor

       Nicolae Manolescu „s-a dus să moară puțin”, însă dispariția lui fizică lasă multora senzația de apus al unei lumi. Și pe bună dreptate. Folosim sintagma epoca lui Manolescu, așa cum spunem epoca lui Maiorescu, epoca lui Lovinescu sau epoca lui Călinescu. Literatura română postbelică stă, indubitabil, sub autoritatea critică exemplară a lui Nicolae Manolescu, dobândită printr-o inteligență vie și sclipitoare, prin tenacitate și disciplină a scrisului, prin originalitate și curaj al verdictelor (el a fost, „pentru anii ’60-2000, Critica“, decreta cândva Al. Cistelecan). Deși activitatea sa publică s-a diversificat dup㠒89 (politică, management al Uniunii Scriitorilor din România, diplomație culturală), Manolescu a continuat lupta pentru apărarea și promovarea valorilor estetice, consolidându-și munca de-o viață a criticului de întâmpinare (de la Contemporanul și România literară) în construcția impresionantă a Istoriei critice a literaturii române.
 

     Sintetic, viziunea lui Nicolae Manolescu asupra istoriei literaturii presupune primatul criteriului estetic și o (re)lectură a operelor literare printr-un soi de ochean critic „borgesian“, al reflectărilor/ rescrierilor concentrice. 

      Nicolae Manolescu se declara un absolutist („Sunt convins, apoi, că există valori absolute, printre ele numărând-o și pe aceea estetică“) și un maximalist al esteticului („Interdisciplinaritatea reprezintă un progres, dar eu rămân cu nostalgia esteticului“). De aceea, ca și Istoria... lui Călinescu, Istoria critică... este una a valorilor estetice, bazată pe „știința inefabil㓠a criticii literare, chiar dacă interpretarea nu rămâne una pur impresionistă, fiind susținută, inevitabil, și de diverse instrumente ale teoriei literare: „Trebuie să înfruntăm deschis riscul de subiectivitate a aprecierii pe care îl implică obligația istoricului literar de a fi și critic. Obiectivitatea deplină este o utopie“, spune Manolescu, dar consideră c㠄factorul de arbitrar este atenuat de însăși natura acestei judecăți, care, fiind subiectivă, hic et nunc, nu se naște din neantul capriciului momentan, ci vine la capătul unui lung proces de aprecieri: altfel spus, istoria judecăților de gust garantează judecata de gust în istoria literară“. 

      Despărțirea de Călinescu se datorează dimensiunii metacritice a Istoriei critice a literaturii române, credinței c㠄O adevărată istorie literară este totdeauna o istorie critică a literaturii. Adică una scrisă la două mâini“. Între istoria și critica literară (pe care și Wellek, și Călinescu le vedeau complementare), balanța manolesciană înclină spre cea din urmă, luând, în plus, în considerare și spectacolul receptării anterioare, aspect neglijabil/ neglijat în istoriile tradiționale. Consecința imediată a acestui fel de a concepe istoria literaturii – ca (re)interpretare și ca (re)valorizare a fiecărui text și a literaturii în întregul ei, în oglinda succesivelor (re)evaluări critice – o reprezintă abandonarea metodei epice a „maestrului“ G. Călinescu. Istoria critică… elimină biografiile scriitorilor și descrierea amplă a contextului (deși apelează uneori și la astfel de date) pentru a se focaliza pe bibliografie, adică pe analiza critică propriu-zisă, acompaniată mereu de dialogul cu ceilalți critici, fie că este vorba de delimitare, fie de consens. Pierderea pe latură strict documentară (rezervat㠖 afirmă criticul – didacticelor dicționare literare) este compensată de câștigul unei fastuoase (re)lecturi critico-estetice a operelor scriitorilor selectați (e drept, în ce-i privește pe „Contemporani“, analiza se mai împuținează). 

       În concepția lui Nicolae Manolescu, „toată critica e o lectură, o descoperire, o bucurie, un viciu, o boală incurabilă“, y compris și istoria literaturii, căci, de la Călinescu citire, „critică și istorie sunt două înfățișări ale criticii în sensul cel mai larg“. O dovedește din plin și Istoria literaturii române pe înțelesul celor care citesc, o carte care nu este un simplu compendiu al Istoriei critice…, ci o rescriere a ei, în formă concentrată.

      Polemic față de criticii literari care au vorbit despre faptul că nu se mai pot scrie istorii (de autor) ale literaturii în această epocă (negând, astfel, validitatea Istoriei critice…), Nicolae Manolescu se adresează aici „celor care citesc“, îndeosebi copiilor. Înțelegem, firește, că are în vedere spiritul copilăresc, indiferent de vârstă, acela care nu a pierdut curiozitatea, plăcerea și bucuria lecturii. Deși volumul conține și un ductus pedagogic, lesne observabil, profesorul de literatură, care scoate uneori capul dintre pagini, nu este deloc încruntat sau prețios, ci jovial și luminos, ba chiar colocvial și ștrengar. De fapt, Manolescu pare mai degrabă un ghid care ne plimbă printr-o National Gallery a literaturii române (în capitolul dedicat Modernismului există o secțiune intitulată Tablou de epocă, iar o subsecțiune, Galerie cu poeți). Numai că ghidul are cumul de funcții, fiind și pictor, în prealabil, și selecționerul expoziției. Iar marele său pariu este tocmai acela de a învinge natura muzeală a trecutului, de a însufleți tablourile și portretele de scriitori și de opere. Precizia desenatorului (care taie fără milă în corpul biografiilor și al scrierilor, reținând doar esențialul) se îmbină cu imaginația artistului (cel care adaugă pete atrăgătoare de culoare) și cu ingeniozitatea călăuzei critice (deschizătoare de trasee intertextuale și de viziuni palimpsestice). Firul narativ-istoric este subiacent, de altfel, începutul cărții semnalează intrarea într-o poveste a literaturii (A fost odată ca niciodată. Secolele XVI-XVIII), în care autorul dialoghează frecvent cu alți critici și istorici literari (punându-se de acord sau delimitându-se de opiniile lor) pe marginea „personajelor“ galeriei. Structura acesteia diferă parțial de partajările din Istoria critică…, însă cursul literaturii române rămâne limpid. Din câteva linii percutante sau dintr-una singură, portretele literar-psihologice sunt de neuitat. Scriitorii ies din rame, la o împunsătură a baghetei magice a ghidului, iau cuvântul într-un scurt performance literar, animând sălile muzeului. Atmosfera e una de sărbătoare, deși contemporanii se văd mai posaci, intuind parcă nemulțumirea dublurilor din afara galeriei față de tratamentul critic neconcesiv al maestrului de ceremonie. Călinescian în ce privește inventivitatea și originalitatea artistică a formulărilor, Manolescu devine acut lovinescian prin ideea revizuirilor estetice. Absolut necesare: „fără o relectură critică, nu există o viață de apoi a operelor“. Se revizuiește el însuși la doar câțiva ani de la publicarea Istoriei critice…: își ascute verdictele critice, își folosește mai mult bisturiul în eliminarea părților ridate ale operelor, caută oaze de frumusețe în locuri mai puțin frecventate, încurajează urcarea în canon a unor scriitori. Taxează prejudecăți literare (cum ar fi aceea că tot ce iese din mâna unui mare scriitor e valoros estetic), interpretări greșite, transformate în clișee, ironizează cultul statuilor. Față de Istoria critică…, mai multe nume sunt „șterse“, dar apar și câteva new entries. Important în discuție este faptul că, în principiu, toți acceptăm subiectivitatea opțiunilor, a gusturilor literare, precum și libertatea de opinie (critică), însă în cazuri concrete cei mai mulți le uită, făcând procese de intenție. În epilogul cu titlu caragialesc, „Eu sunt cârpaci bătrân“, Manolescu este deconcertant de sincer: „Să nu-și închipuie cineva că mă cred infailibil. Am greșit nu o dată. M-am contrazis de multe ori. Dar socotesc că am fost de fiecare dată în acord cu sensibilitatea și cultura mea literară“. O dovadă în plus de înțelepciune în înțelegerea omenescului, dar și a funcționării criticii literare.

       Nicolae Manolescu va rămâne nemuritor prin cărțile sale, toate de referință, de la Lecturi infidele la Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc, de la Contradicția lui Maiorescu la Sadoveanu sau utopia cărții, de la Metamorfozele poeziei la Teme. Probabil că volumul care îl prezintă cel mai bine pe criticul literar și viziunea sa asupra criticii literare este chiar acela al Temelor. Fiindcă principala temă a Temelor o constituie figura spiritului critic. Ele întăresc și ilustrează definiția memorabilă din Lecturi infidele: „Critica e, așadar, o lectură permanentă, care implică toate lecturile noastre anterioare, reflecțiile, confruntările, generalizările, o idee despre literatur㠖 personalitatea noastră întreagă (…). Dar critica presupune în egală măsură infidelitatea față de lecturile anterioare. Nu poți iubi cu adevărat o femeie dacă n-ai uitat imaginea celorlalte: nemaifiind niciodată la prima iubire, ești de fiecare dată ca la cea dintâi. Critica e condiționată de infidelitatea lecturii, este, cu alte cuvinte, o lectură infidelă“. 
     

     Temele reprezintă, în primul rând, un spațiu al libertății gândirii. Un spațiu în care gândirea își permite ori, mai degrabă, își cucerește luxul disponibilității supreme: al flirtului cu varietatea ideilor, al capriciului de lectură și al versatilității fățișe, al hazardului și al ipotezelor spectaculoase, al paradoxului și al jocului (un iocari serio, firește). De aceea, Nicolae Manolescu devine aici mai mult decât un critic. Nu folosesc întâmplător formula aceasta, folosită undeva de Lucian Raicu și care i se potrivea perfect și sieși. Prin recitirea din unghiuri noi, imprevizibile a unor opere canonice, prin chestionarea adevărurilor ready-made, prin demontarea unor prejudecăți și clișee, critice sau de altă natură, prin revelarea unor analogii surprinzătoare, prin detectarea contradictoriului, prin aportul confesiv-autobiografic și chiar prin unele teme ale Temelor (cititul și scrisul, literatura rusă, Proust etc.), Manolescu pare cât se poate de apropiat de Raicu. Însă Manolescu, fiind mai mult decât un critic, nu este niciodată mai puțin decât un critic. E adevărat că, în destule articole ale volumului, textele literare se dovedesc pretexte pentru reflecția psihologică, socială și politică. De parcă autorul, claustrat într-o bibliotecă, fuge mereu cu gândul la lumea de-afară, căci fiecare carte citită îi trezește amintirea ei. Îl interesează, prin urmare, și pe acest cititor nesățios, ca și pe Lucian Raicu, revelația existențială, sucul vieții distilat în alambicul livresc, pe scurt, acel dincolo de literatură. Dar – surpriză! –, pentru Manolescu, dincolo de literatură e tot literatură. Și nu doar fiindcă spune că își „închipuie lumea ca pe o carte“, ci pentru că lumea însăși nu are niciun sens (putând fi echivalată cu neantul) în lipsa interpretării – care este, de asemenea, „literatură“, ca viziune și expresie ale unei subiectivități. Viața oricui, a lumii, în genere, constituie „dosul unui covor“, cu firele și nodurile lui încâlcite, cu imaginea lui haotică și incomprehensibilă, și numai interpretarea contează, adică instituirea unei semnificații – „desenul din covor“. O metaforă critică ce incumbă ordinea criticii (nu altceva era „jocul de-a bibliotecarul“ al copilului Manolescu, el semnalând, de timpuriu, „instinctul unei ordini specifice de cărți“). Și dacă numai interpretarea contează, interpretantul, la fel de candid ca țâncul ce-și întocmea catalogul propriei biblioteci, ar putea exclama precum regele Franței: „Lumea sunt eu!“. E drept că borgesianul Manolescu își asumă, cu falsă modestie, condiția de „simplu“ (ghilimetizarea cuvântului îmi aparține) „comentator de lumi, reale sau imaginare, un parazit util al creației, umbra ei indispensabilă (căci îi ia măsura)“. Plusează, apoi, în sensul umilității condiției hermeneutului, caracterizându-l pe Borges: „Este cel mai mare eseist și critic literar din lume în această a doua parte a secolului XX. Nu vă amăgiți: ficțiunile lui, povestirile lui nu sunt decât eseuri, comentarii. Nu e dumnezeu, e un umil filolog, care descifrează cartea de nisip a vieții“. Dar tot Manolescu, într-un text pseudo-dialogal și maieutic, în care aspiră să ajungă la esența criticii literare, sugerează că, în absența criticului, opera nu există. În ciuda aparentului paradox, comentatorul/ criticul rămâne, de fapt, adevăratul dumnezeu (al lumii și al literaturii): „Ce este criticul, în fața operelor impenetrabile, dacă nu un alt Borges încercând să dea viață lui Averroes? Opera nu există decât dacă criticul se proiectează în ea și, în același timp, ca să fie critic, trebuie să existe o operă în care să se poată proiecta.// Critica nu e simplă căutare: ea presupune, deopotrivă cu încredințarea că niciun răspuns precis nu se va găsi vreodată la apelul operei, puterea de a merge până la capătul fără capăt al căutării. «În clipa în care încetez a mai crede în el – își încheie Borges povestirea – Averroes dispare»“. De aceea, Manolescu nu ascunde că, în critică, nu-l încântă atât erudiția, cât originalitatea interpretării, a ideilor. La limită, ideea critică ingenioasă poate „inventa“ chiar și documentul de istorie literară: „Trebuie să știi să și visezi pe marginea foii albe, nu numai s-o îndeși de semne corecte și care decurg fatal unele din altele, trebuie să ai curajul să te încredințezi, măcar din când în când, inspirației de moment, chiar dacă ea pare să-ți conducă pașii într-o direcție primejdioasă“.


       Nicolae Manolescu a fost, poate înainte de orice, un Profesor remarcabil. Deși scrisul lui nu e atins de pedanterie sau didacticism, profesorul vădește marota limpezimii și a acurateței discursului, care are la bază, ca o condiție sine qua non, claritatea gândirii: „ajunge să gândești limpede ca să te exprimi la fel“. Grație acestei griji pentru inteligibilitatea scrisului, textele lui Manolescu au rigoarea unor demonstrații matematice: la înlănțuirea logică a argumentelor se adaugă exprimarea precisă, nealambicată, fără arcane semantice, în care frazele se succed armonios, cu elansări pregătitoare și tăieturi ferme punctând esențialul comunicării. Însă acest stil al luminișului comunicațional nu exclude, cum bine știm, nici expresivitatea formulărilor, și nici plasticitatea metaforică. Revenind la postura de profesor, rememorarea unei amintiri din copilărie, pe lângă faptul că e hazlie, vădește înclinația lui Manolescu de „învățător“ precoce: „în clasele primare fiind, îi dădeam un soi de meditații benevole (și, de altfel, nesolicitate) fratelui meu cu aproape trei ani mai mic, în vreme ce el, așezat pe un scaun, începea să se deprindă cu viitoarele lui ore de școală. De aceea, probabil, întrebat de unul ori altul ce fac eu, răspundea pe limba lui de copil: «nenea chie». Vezi bine, nenea, adică eu, scria, dar nu pentru sine, ci pentru elevul pe care și-l alesese“. Profesorul și cronicarul literar refugiat în Teme livrează mai puțin informații, căci miza eseurilor rezidă în antrenamentul minții: a sa și a altora. Ba, mai mult, profesorul învață continuu, căci moare de curiozitate să știe „totul“ („am visat, în secret, la competența aproape universală a unui Leonardo“). S-ar zice că profesorul are, de fapt, nostalgia Maestrului virtual. Pe deasupra, Temele „umanizeaz㓠figura manolesciană, smulgând, la un moment dat (moment de sinceritate patetică), masca olimpiană a seninătății imperturbabile a criticului imbatabil: „Iată, îmi pun pe obraz masca pe care o port totdeauna când tai și spânzur. Cât de bine îmi ascunde ea, masca mea impasibilă, care nu mă trădează, teama, ezitările, scrupulele! Pot s-o și scot când nu mă vede nimeni, ca să-mi dezmorțesc puțin spiritul. Dar pe cealaltă, haina înveninată a îndoielii pe care o port mereu pe dedesubt, blestemat să ard de viu în ea, pe aceea când o voi lepăda, când o voi lepăda?“. 

            Nicolae Manolescu avea o personalitate carismatică, vibrantă. A fost conducător de cenaclu, formator al tinerilor, lider al scriitorilor. Dar cei care l-au cunoscut în contexte informale și-l vor aminti și ca bon viveur, spirit hâtru, povestaș captivant. Din cărțile sale vom reține „lecția umanismului” clasic, iar din întâlnirile cu omul concret, o „lecție de umanitate” luminoasă.


Nr. 04 / 2024
In memoriam Nicolae Manolescu

Comunicate

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Atât de realistul literat a plecat puţin
de Gabriel Coşoveanu

Măsura tuturor lucrurilor este crocodilul
de Cătălin Pavel

Tăcerea conservă (2)
de Gheorghe Grigurcu

Noul FSN sau pas cu pas
de Nicolae Prelipceanu

Din „lecţiile” magistrului Nicolae Manolescu
de Gabriela Gheorghişor

Lecţia entuziasmului impersonal
de Gabriel Nedelea

In memoriam
de Traian Dobrinescu

The (Russkiy) Mir Is Not Enough
de Mihai Ghiţulescu

Ethos uitat
de Dumitru Ungureanu

Sentimentul timpului
de Carmen Teodora Făgeţeanu

Viaţa literară a unei biografii realist-magice
de Gabriel Nedelea

Salvarea prin artă este un mare cadou pe care probabil omul l-a primit pentru curiozitatea lui fără limite
de Anca Maria Ciofîrlă

Acesta este obiectivul suprem în toate cărţile mele – să descopăr vieţi uitate şi să le restitui istoriei
de Helen Rappaport

Un roman marcant al apăsărilor fiinţei din jumătatea de veac dinspre noi
de Ştefan Vlăduţescu

După faptă şi răsplată
de Gela Enea

Resurecţia poetică a imgismului
de Florian Copcea

Radiografii în versuri
de Monica Grosu

Actualitatea benzii desenate
de Dan Ionescu

Forţa omului este cuvântul
de Dan Ionescu

Alături de Viktor Frankl, în căutarea sensului vieţii
de Mihai Valentin Vladimirescu

Hamlet: prinţ, personaj, performer
de Daniela Firescu

Călătorie spre inima credinţei
de Viorica Gligor

Explorarea lirică a identităţii
de Gabriela Păsărin

Umbra mamei
de Nikola Scott

Paul Barbu – identitatea artistului la tinereţe
de Cătălin Davidescu

© 2007 Revista Ramuri