Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
De la secvențial, la o abordare sistemică, integratoare

        de Mircea MOISA

Preocuparea pentru investigarea, cercetarea minuțioasă, sistematică, cu metodă a unui fenomen din sfera culturii scrise, cu denominația plagiat, datează de ceva ani în cazul criticului, istoricului literar și eseistului ieșean Alexandru Dobrescu. În ce ne privește, am luat cunoștință de amplul, complexul și, implicit, temerarul proiect asumat de acesta, în urmă cu câțiva ani, din presa culturală. Rezultatul până la ora de față: apariția impunătorului și substanțialului volum „Corsarii mințiiIstoria ilustrată a plagiatului la români, I“ (Editura EM.OL.IS, Iași, 2007).

„Mi-aș fi dorit ca întâiul volum să acopere cu brio timpul scurs până la sfârșitul veacului al XIX-lea, însă bogăția materiei m-a obligat să-l limitez la plagiatorii din afara beletristicii (cronicari, savanți, predicatori, juriști, traducători), pentru ca al doilea să fie rezervat în totalitate literatorilor dintre 1750 și 1900, iar ultimele două – meseriașilor din secolul trecut“. Am citat din eseul problematizant și doct, fără ostentație, anost și „uzual“ (ca să nu zicem „rutinier“) intitulat „Argument“, ce se constituie de fapt într-un veritabil, dens și elevat „studiu introductiv“ (putem să-l numim simplu, generic „Prefață“), numerotat, după uzanță, cu cifre romane, de la VII și XXIV, eseu purtând o marcă de distincție, personalizată – Al. Dobrescu. Disocierile, accentele sunt mereu lămuritoare, derivând din înseși substanța și coordonatele fenomenului investigat, într-un tip de discurs intelectual în care tonul apodictic este exclus. Căci eseistul și criticul literar pe care-l citim de vreo trei decenii, cu interes constant, prin demersul asumat, se prezintă în ipostaza de veritabil, prob și, de ce n-am spune-o, de excelență cercetător literar. Iar investigarea fenomenului plagiatului la români, într-o viziune diacronică, sistemică, integratoare constituie o premieră în cultura autohtonă. Inteligența disociativă, dar și operațiunea prin analogii a cercetătorului literar funcționează permanent, repet, fără nimic ostentativ apodictic. Exemplificăm și printr-un alt citat, din același text „Argument“: „Plagiatorii dovediți cu acte s-au recrutat fără excepție dintre novicii breslei, în vreme ce asupra adevăraților corsari ai minții nu a planat nici măcar umbra vreunei suspiciuni. Fiindcă plagiator în sensul propriu al cuvântului nu e cel care se înstăpânește pur și simplu peste bunurile intelectuale ale aproapelui, cât acela care o face fără a fi prins.“ Menționând viziunea diacronică, încă în partea liminară a „Argumentului“ său, cercetătorul literar actual precizează faptul că „Ocupația (plagiatul, n.n.) despre care vă propun să ne întreținem în paginile următoare e veche de când lumea (...)“. Constatarea este ilustrată cu exemplul plagiatorilor poeților latini Marțial și Horațiu. Cum acești iluștri poeți ai antichității clasice sunt destul de apropiați, temporal, de începutul erei creștine, fără a extrapola, cred, în mod ridicol, să reamintim și de spusa / scrisa mai veche a Eclesiastului. Adică, „Nimic nou sub soare“. Al. Dobrescu încheie „Argumentul“ său cu rândurile: „Și, pentru că e momentul să pun capăt acestor preliminarii (acest ultim cuvânt ar fi fost, considerăm noi, cel mai adecvat ca titlu al eseului „Argument“, nota mea, M.-M.), rog cititorul să rețină definiția ce a stat la baza inventarului de plagiate: însușirea nemărturisită și ad litteram a unui text cu întindere de la nivelul propoziției simple până la acela al cărții întregi.“

Într-adevăr, cercetătorul literar și-a structurat opusul său în baza considerațiilor și judecăților enunțate în „Argument“-ul din care am citat, rezultând secțiunile: (I) Cronicarii; (II) Savanții; (III) Dascălii; (IV) Predicatorii și Oratorii; (V) Tălmăcitorii; (VI) Juriștii. Dacă titlurile acestor secțiuni denumesc, în primul rând, generic, pe cei ce „practică“ anumite „profesiuni“, iar semantic au, în esență, un caracter denotativ, cercetătorul literar utilizează, în mod inteligent, inspirat putem spune, și resursele conotative la nivelul scriiturii, în text „insinuându-se“ și „procedee“ ale textualismului ori intertextualismului, menite a releva în percepția noastră, într-un mod oarecum atenuat delictul, incluzând însă, printr-o atare procedare, și o anumită doză de ironie morală. Criticul și istoricul literar Al. Dobrescu însuși sugerează o astfel de atitudine, iar principiile morale formulate ni se par de sorginte kantiană. În consecință, titlurile generice sunt completate semantic, ideatic și expresiv, totodată prin diverse formule și sintagme ce s-au dovedit, într-un timp destul de îndelungat, emblematice și memorabile. Le cităm alăturate, în „tandem“, am fi înclinați să zicem: „Cronicarii – Cronicile se fac din cronici“; „Savanții – Știința de contrabandă“; „Dascălii – Parada dascălilor“ (menționăm că sintagma reprezintă titlul unui roman al lui Anton Holban); „Predicatori și oratori – verba volant“ (numai că în cazurile, ilustrările istoricului literar se confirmă și partea a doua din dictonul latin, „scripta manent“, oferind cercetătorului dovada plagiatului); „Tălmăcitorii – Arta de a traduce“ (constatând noi că denominația „tălmăcitorii“ , prin ea însăși edificatoare, este și expresivă, dar nu conține, neapărat, în sfera-i semantică și sensul de „artă“); „Juriștii – Lupul moralist.“

Aceste șase secțiuni sunt completate cu una finală, consistentă și ea, de „Anexe“, incluzând texte deplin edificatoare, ilustrative din câteva cazuri de plagiat, denunțate în anumite momente din anii secolului al XIX-lea. Chiar dacă un cititor studios, practicând, așadar, o lectură studioasă, a mai luat cunoștință de unele cazuri, puține, mai în detaliu, ori doar informativ, despre plagiate, din opusul gândit și realizat de AL. Dobrescu realizează cu adevărat amploarea, complexitatea și prezența perpetuă a unui fenomen ce s-a produs și se produce, nu doar la noi, în cultura scrisă.

În primul volum al lucrării „Corsarii minții...“ îi întâlnim pe toți cronicarii autohtoni notabili, cu excepția moldoveanului Ion Neculce (1672-1745) despre al cărui Letopiseț... știm că este o scriere cu caracter predominant memoralistic. Iar legendele din „O samă de cuvinte“ sunt fixate în slavă de talentatul cronicar-povestitor, aproape în totalitate, din tradiția orală. „Legenda“ despre „pre învățatul“ boier Nicolaie Milescu spătarul (1636-1708), printre cele mai extinse ca text, conține numeroase date și fapte atestate documentar. Mai mult încă, înțeleptul cronicar-povestitor a fost chiar contemporan un anumit număr de ani, cu Nicolaie Milescu, ajuns la Curtea țarului Rusiei, după cum știm. Dar n-am știut până după lectura tomului datorat lui Al. Dobrescu că celebrul Jurnal de călătorie în China al lui Nicolaie Milescu spătarul reprezintă un „autentic“ plagiat, mai precis o traducere, prezentată drept scriere originală, proprie. Dar câte n-am știut, în detaliu , despre anumite scrieri ale lui Dimitrie Cantemir, D. Bolintineanu, N. Bălcescu, T. Maiorescu, Antim Ivireanul, Eufrosin Poteca, Grigore G. Tocilescu și destui încă alții și lucrări de-ale lor, care intră sub incidența plagiatului, după criteriile formulate, enunțate și prezentate ca atare de AL. Dobrescu.

Ar trebui să „punem capăt“, totuși, considerațiilor noastre, fie ele și succinte, asupra întâiului volum dintr-un edificiu cultural de anvergură. Oare s-ar putea „desluși o enigmă“ despre chiar unele părți, pasaje, din cele două lucrări ale cărturarului Florian Aaron (1805-1887), despre Istoria Țării Românești, în legătură cu textele de care el s-a servit în scrierea acestor lucrări. Căci, dacă Nicolae Bălcescu (1819-1852) a plagiat din scrierile fostului său profesor la Colegiul Sfântul Sava din București, Florian Aaron, în lucrarea despre Mihai Viteazul, unele surse susțin că în anumite privințe și profesorul, cunoscător al limbii latine și-al altor limbi, ar fi utilizat „tehnica plagiatului“ în scrierile sale.

„Istoria ilustrată a plagiatului la români“, dacă proiectul asumat ar fi dus până la capăt de Al. Dobrescu, va reprezenta o lucrare fundamentală a culturii autohtone. Primul tom, recent apărut, poate constitui o certitudine în aprecierile și așteptările noastre.

© 2007 Revista Ramuri