Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
O lumină densă, arzând orbitor

        de Bucur DEMETRIAN

Nici urmă de mimesis în universul romanesc al lui Mircea Cărtărescu. Phantasia deconcertantă pulverizează orice urmă de contingență și instaurează texistența, lumea de papirus prefigurată în Levantul: „Fantasie, fantasie... formă ce coprinzi informul, / Șoaptă ce șoptești tăcerea und’scânteie cloroformul / Ca și visul dân pocalul revărsat, dân sântul Graal! / Pogribanie spoită în colori dă carnaval! / Vis precis ca și o riglă dă cristal, da’moale totuși, / Parcă rigla să topește și echerul pierde cotu-și / La un soare ce preschimbă infinitul într-un strop, / Glob dă cuarț și ou al altor universuri, cronotop!“

Orbitor, vol. 3, Aripa dreaptă, Ed. Humanitas, 2007, închide un traseu circular, o etapă romanescă imposibil de receptat printr-o grilă stereotipă (scriere secundă, transfiguratoare, cu acțiuni coordonate spațial și temporal și cu personaje individualizate). Romanul cărtărescian este o matrioșcă postmodernă, un spațiu care se reface deschizându-se sau închizând, borgesian, cărțile lumii, filtrând un teritoriu de hârtie și reconstruind biografic o ființă căreia realitatea îi imprimă un țesut prelucrat interior, desfăcut de materialitatea sa împovărătoare. La dimensiunea unei ascendențe, vom decupa primele acorduri ale unor texte, fără îndoială răsfrânte în construcția Orbitor-ului. La Eminescu, Blecher, Fîntâneru, referința există doar în privire. Din interior, traiectoria universului celest sau biografic dobândește alte dimensiuni. Iată începutul „novelei“ Sărmanul Dionis: „... și tot astfel, dacă închid un ochi văd mâna mea mai mică decât cu amândoi“. Ochiul se închide în afară, deșteptând ecouri imprevizibile, pierderi în „infinitatea sufletului meu“. Întâmplări în irealitatea imediată, cartea lui M. Blecher, pune în relație un eu biografic și un eu desprins de învelișul cotidian capabil să reconstruiască, la un alt nivel, configurația spațială: „Când privesc mult timp un punct fix pe perete mi se întâmplă câteodată să nu mai știu nici cine sunt nici unde mă aflu. Simt atunci lipsa identității mele de departe ca și cum aș fi devenit, o clipă, o persoană cu totul străină. Acest personagiu abstract și persoana mea reală îmi dispută convingerea cu forțe egale“: Volumul 1 al romanului Orbitor. Aripa stângă începe cu scrierea de către privire a unei realități pe cale de a se naște. Realitatea este mai întâi în privire, într-un ochi, apoi în cealaltă jumătate: „Înainte să se construiască blocul de vizavi și totul să devină ecranat și irespirabil, priveam nopți întregi Bucureștiul“. Jocul simetriilor anunță o dimensiune speculară a romanelor lui Mircea Cărtărescu, cu intrări și ieșiri labirintice, încărcate de oglinzi și praguri, de răsfrângeri și punți, de corespondențe care abolesc unicitatea, întâietatea, singurătatea alergătorului de cursă lungă și permit multiplicarea, travestiul, îngemănarea revelatoare. Începutul primului volum deschide calea spre țesătura unui spațiu al oglinzilor, al regăsirilor. Explorările interioare iau drumul sferei, al cercului care urmează traiectoria vederii, dar și al trupului devenit metaforă textuală. „Dacă unei fotografii de-a mea i-ai acoperi jumătatea stângă a feței, ai avea imaginea unui tânăr deschis și voluntar, că trăsături aproape frumoase. Cealaltă jumătate, însă, surprindea și înspăimânta: ochiul era aici mort și gura tragică, și lipsa de speranță se întindea pe întreaga piele a obrazului ca o eczemă“.

Noaptea ia locul zilei, iar eul devine, acum, creatorul unui univers care se construiește prin oglindire, prin simetrie: „Abia când stingeam lumina în cameră mă simțeam cu adevărat eu“.

De aici, relația zi-noapte, copilărie-maturitate, înălțări și căderi în lume și în imperiul cuvintelor, viziuni și deriziuni. Acest roman manierist, iregular, atras de asianismul construcțiilor, de scrierea textului instaurează o realitate de carton, integrează memoria culturală și memoria străzii, oralitatea și scripturalitatea nu la nivelul unei reconstituiri formale, trecute prin albia unui roman-fluviu, ci din perspectiva unui cadru, unei rame care să susțină tabloul. Nu rama, fundalul îl interesează pe auctorele atras de dublul lui Mircea, de fratele geamăn, Victor, figură încrâncenată, apocaliptică, ci sclipirea, lumina, aurul care nimbează un traseu dincolo de semnificația istorică. Un nimb rembrandtian, „un strop de aur al vreunei lumânări“ distinge privirea care se plimbă precum un aparat de filmat atingând realitatea ternă, Bucureștiul copilăriei, al tinereții, al maturității din preajma lui ’89. Între atmosfera austeră și „bolta ca de safir“, între cozile înfricoșătoare și „lumina de curcubeu“ pendulează autorul care reface, proustian, un spațiu împânzit de fluturi, cu străbunica mamei, cu tatăl și lumea lui, cu ninsorile paradisiace ale copilăriei: „Mă scutur de cristalele amestecate cu apă și reintru în coconul întunecat din jurul mamei“, spune autorul trecut în oglindă, născându-se mereu, locuind în lichidul amniotic ca într-un athanor sau ca într-o carte. Și aurul se naște prin prefaceri succesive, la umbra realismului magic, a suprarealismului, străbătând coridoare gnostice și texte vedice sau structuri antropologice ale imaginarului. Realitatea se pulverizează, substituită cu textul ale cărui fire se destramă pentru a instaura „un miez al lumii de hârtie“.

Oralitatea lui Creangă („era frumos pe-atunci“) se întregește prin oralitatea textelor împrăștiare de mulțimea oprimată și își face loc în manuscrisul cărtărescian, în universul pornind din aripa stângă a fluturilor, spre corpul constituit ca un ax al unei insecte care își caută aripa dreaptă. Din „coconul țesut în fire de mătase“ se naște, pentru a câta oară, panorama Bucureștiului, ferestre pline cu fluturi, săli și bulevarde, drumuri și statui, culoare și încăperi suprapuse ca în narațiunile lui Mircea Eliade, cu spirale baroce: „Poate că scara-n spirală se oprea, printr-o neînțeleasă coincidență, chiar pe culoarul Silviei, dar mai era de crezut că la fiecare etaj era altă Silvia, și că, ieșind de la ea prin ușa acoperită cu cârpă, ajungeai mereu în alt București, identic și totuși diferit, cum două sfere de cristal pot fi identice, dar nu pot ocupa același loc în spațiu“.

Roman al metamorfozelor, al lumii transfigurate și al alegoriilor fantastice, Orbitor nu poate ignora anamorfozele lui Jurgis Baltručaitis, pomenite în Gemenii, nici oglinzile generatoare de făpturi teratologice, nici viziunile apocaliptice din Nostalgia, cu oul plesnit și transformat în balaur. Carte din carte sau text din text, ultimul volum al trilogiei este conținut în celelalte. Într-un epilog la Nostalgia, figurează un citat din Thomas Mann, semn al căutărilor, al treptelor lecturii unui teritoriu romanesc distinct: „În definitiv, în lume nu există decât o singură problemă: cum să răzbați? cum să ajungi la larg? cum să sfărâmi crisalida și să devii fluture?“

Mircea Cărtărescu readuce personaje din alte vârste: Silvia, Marian, Iolanda, Mircișor, Marțaganul, Lumpă, Mirel, Dan Nebunul. Labirintul, trandafirul alchimic, zborul lui Mircea deasupra Bucureștiului sunt secvențe memorabile, reveniri și rescrieri ale texistenței. Puțini scriitori au forța de a preschimba vederea în viziune. Ochiul stăpânește lumea interioară, se depărtează de exterior și atinge tenebrele, zonele revelațiilor: „În acele clipe de vis copilul iubea întunericul total și aseptic, atât de curat în sămânța lui, că, de fapt, nu putea fi deosebit de lumina totală, orbitoare, a ființei.“ Întuneric și lumină, trecut și prezent, fotografii rupte, ca niște aripi de fluture între corpul-prag-treaptă reprezintă puncte de rezistență ale unei construcții postmoderne, cu chepenguri, cămări, cupole, spirale, pânze de păianjen, cu labirintul de pe capul lui Herman, cu focuri mistuitoare și, mai ales, cu fluturii aceia văzuți din copilărie pe trupul mamei, zeiță în care spațiul și timpul rescriu istorii succesive: „În mijlocul lumii era o casă. În mijlocul casei era o mamă. În mijlocul mamei stătuse el, și amintirea acelor luni fericite îl atrăgea încă acolo, cu forța unui milion de brațe moi și elastice. În templul ciudat al vilei din Floreasca se afla o singură, gigantică statuie de zeiță. Dar cu câtă enigmă în jurul ei“. Urcușuri și coborâșuri, închideri și deschideri, romanul lui Mircea Cărtărescu, Orbitor Aripa dreaptă, adună totul, precum un fluviu uriaș, precum un univers al spiritului care transformă, năruind și refăcând: „din bărbat te schimbai în femeie, metamorfoză la fel de înălțătoare ca și a omizii ce devenise ființă înaripată, în crisalida-n care se devălmășesc spațiul, timpul și celelalte iluzii“. În țeasta lui Herman se află ghemuit un copil, precum toate cărțile se regăsesc în acest volum al treptelor oculte, al blocului din Ștefan cel Mare, al locuințelor din Floreasca, Armenească, Silistra. „Suntem omizi, dar tocmai prin asta știm că vom fi fluturi“ – sună o frază devenită laitmotiv, alături de versul lui Rimbaud, călătorul în infern, în lumea otrăvurilor subterane: „Ou’est-ce pour nous, mon coeur, que les nappes de sang“.

Dincolo de toate coridoarele, de căutări ale fratelui geamăn, de fotografii care refac imaginea întregului, a ființei primordiale, Orbitor. Aripa dreaptă este o scriere despre cuvânt și text, despre începutul și sfârșitul cărții. Lumea există pentru a se cufunda în labirintul textual, sferă uriașă, cu derapaje existențiale, cu strămoși legendari, cu prezent terifiant, dezumanizant sub un regim totalitar. Autorul se proiectează în această lume care nu se sustrage jocului, dimpotrivă, oferă piste de lectură amăgitoare sau profunde, transparente sau obscure ca orice scriere manieristă: „M-ai proiectat întreg în cartea asta ilizibilă, în care Mircea scrie despre Mircea, care scrie despre Mircea...“ Tenebrosul Victor închide cercul, întregește un chip, o imagine, rescrie întregul. Revine „bolta de safir“, iar corul heruvimilor și glasul trâmbiței figurează un final în care, ca într-un ou, se află începutul. Casa Poporului devine „o eprubetă plină de sânge“, copilăria cu școlari, muncitori, pensionari se mistuie, o „geneză – apocalipsă“ poartă, într-o explozie de fluturi, învieri, renașteri, cu Mioara Mironescu, prințul Witold și evreica Miriam, Herman și eroii vizionari, bunicul, Badislav Dumitru, Rimbaud și Victor. Și, ca într-un tablou care strânge persoanjele într-o ramă, pierdut în mulțime, Mircea, cel care „avea să scrie cartea. Avea, adică, să creeze lumea“.

Romanul Orbitor. Aripa dreaptă este o scriere matură, concentrând obsesii, viziuni, contradicții ale unui spirit care traversează, dincolo de tribulațiile generaționiste, de bătăliile canonice, teritoriile amețitoare ale creatorului și ale lumii sale de hârtie. Cartea lui Mircea Cărtărescu merită recitiri necontenite, alături de Levantul, Travesti, de Nostalgia și de poemele care se redeschid pentru a întregi o construcție epică durabilă.

© 2007 Revista Ramuri