Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezie/ teorie (II)

        de Dan Cristea

Menționând acest cuvânt, e de observat faptul că, pentru prima oară, conceptul însuși de text, concept-magic pentru o bună parte a generației ’80, apare la Bogdan Ghiu într-un poem (proză) din culegerea Manualul autorului (1989): „Contactul nostru e chiar această foaie de hârtie. Textul pe care îl scriu se datorează (mai ales) reliefului trupului tău” (Legătura dintre noi). Așadar, la nivel informațional, mimetic, poemul spune ceea ce spune, sensul său putând fi interpretat (și) ca o declarație de dragoste (într-adevăr, ceva mai stranie!) sau ca o celebrare adusă corpului feminin. Însă, la nivelul „semnificanței” (Riffaterre), adică la nivelul sensului produs de text în interiorul propriului său cadru performativ de referință, independent de real, poemul spune cu totul altceva; și anume, că se scrie datorită unei prezențe ce include absența (o margine al cărei interior e gol), prezență care, la rândul ei, nu este decât o epură a lucrurilor, o „umbră a întâmplărilor”, cum ar zice Blanchot. „Revelația feminității” aparține textului, scrierii sale, și nicidecum autorului. Textul însuși e condus spre ea, el este cel care naște această „fantomă”(„Textele mele nasc o fantomă”). Scrisul n-are nimic de-a face cu „spusul”, cu ceva care l-ar pre-exista sau care ar putea, după aceea, să-l comprime, precum un rezumat. Scrisul înseamnă, potrivit părerii lui Ghiu, „adecvare la un suport – hârtia - și la niște unelte”.

Cum Bogdan Ghiu este, la noi, cel mai important și original teoretician al fenomenului textualist, se cuvine să zăbovim puțin atât asupra acestui moment din istoria scrisului literar (apărut în Franța anilor ’70, odată cu abordările structuraliste și semiotice ale literaturii, și dezvoltat în special de avangarda poetică din jurul grupărilor Oulipo și Tel Quel), cât și asupra accepțiilor pe care le dobândește conceptul în gândirea autorului Poemului cu latura de 1 metru. Foarte pe larg, textualismul ar însemna favorizarea preponderentă sau chiar exclusivă a limbajului pentru limbajul însuși, făcută în detrimentul referentului (realul). Textul (poem, roman) devine astfel propriul lui obiect și propriul lui scop, produs nu de un autor, ci de o scriitură textuală în care coincid atât activitatea scripturală propriu-zisă cât și teoria ce-o susține (autoreflexivitatea scrisului). Și pentru Ghiu, textualismul este, în primul rând, o problemă de limbaj, dar care nu exclude o anume relație cu lumea. Mai concret, este „o pliere a limbajului peste limbaj pentru a prinde lumea, fie și rupând-o” (vol. Facultatea de litere -mic îndreptar de gândire greșită, 2004). Raportul limbajului poetic cu lumea, cu ființa, într-un înțeles al autenticității, oarecum heideggerian, introduce în „textualismul” său o certă și definitorie perspectivă ontologică. Lumea este, pentru Ghiu, o lume de cuvinte, dar totodată o lume spre care se tinde, un altul al lumii, un „dincolo”, un „afară”, „marginea lumii”, ceea ce încape, în parte, în golurile dintre cuvinte. În același timp, ființa, atunci când e, adie precum o boare, e intermitentă, astfel că se poate instaura, când și când („își poate așeza cortul”) în scrisul poematic. Poezia, scrie Ghiu, este un spațiu în care ființa umană se regăsește pe sine, iar poemele constituie „unelte de libertate, instrumente de ființă” (interviu în vol. De ce scriu poezie…, 1996). Dimensiunea ontologică despre care vorbim capătă amploare tot mai evidentă în volumele mai recente ale poetului. Astfel, într-o proză (poem) din culegerea Arhipelogos (1997), se face elogiul Elocvenței („care redevine Omul însuși, omul singur”), al elocvenței care înlocuiește nimicul cu existentul („Simplul act de prezență, un cuvânt, un gest, intenția de a vorbi, de a scrie, de a respira, impulsul de a te adresa, dovada minimă de existență sunt, azi, elocvente”).

Legătura dintre lume și text se pune, la Bogdan Ghiu, și într-un alt mod, căci lumea (realitatea) este, potrivit părerii sale (care dezvoltă vechea metaforă medievală a lumii-carte), un text absent pe care îl „citim” totuși într-un soi de orientare naturală, automată. Cu alte cuvinte, percepem lumea ca pe un text care nu există, lectura, descifrarea acestuia reactualizând de fapt prezența unei absențe. Lectura gândită, mediată (opusă, așadar, celei spontane) se exercită pe textul scris al lumii (textul poemului, textul culturii). În acest text scris, noi, „ființe de limbaj”, citim lumea ca lume vizibilă, care se arată. Extrem de pertinente, cu privire la textualism, sunt și părerile lui Ghiu exprimate în „prefața” la propria sa antologie, Manualul autorului. Poetul disociază între două textualisme, unul istoric, altul de esență. Primul e un fenomen petrecut în istoria poeziei, coincizând cu un anume moment cronologic. De pildă, textualismul telquelist al anilor ’70. În poezia românească, fenomenul apare ceva mai târziu, în anii ’80, și în condițiile speciale de la noi, când „epiderma literaturii era, mai mult sau mai puțin, atacată ” de cerințele epocii. „Moment absolut privilegiat” al practicii și teoriei scrisului, acest textualism databil, ce s-ar caracteriza prin „hipermodernitatea de limbaj a ființei istorice”, a permis o „vedere” din interior, anatomică, a literaturii: „acesteia i s-au putut întrezări, o clipă, scheletul, țesuturile, mecanismele, viața…”. Al doilea textualism, nedatabil, cel „dintotdeauna”, e de ordin spiritual, pentru că el „numește însăși esența convulsivă, miezul, tectonic, de foc al literaturii”. Acesta ar desemna nu „anatomia”, ci „conștiința textualității performative, autogenerator/ autodistructive, a literaturii”. Pentru acest tip de textualism, vulcanic, exploziv, producător de dezastre, dar și de regenerări în chiar ființa celui care scrie, („zbucium și dislocare, dar și forță, mașinală, de configurare”) pledează, firește, întreaga poetică a lui Bogdan Ghiu. Aceasta coincide, de fapt, cu modul de a vedea literatura altfel, căci ea nu poate exista cu adevărat, în opinia lui Ghiu, decât într-o permanentă neliniște de sine, decât printr-o neîncetată ruptură, sfâșiere, violentare. Simbolul ei fundamental ar fi pagina albă care cheamă la un perpetuu început. Misiunea poetului în lume e astfel legată și stimulată de limite, atât conceptuale, cât și existențiale:

Doar colțul mesei îl mai arată cu degetul pe poet.

Doar muchia patului și colțul ierbii îl mai amenință.

Doar marginea lumii nu e o muchie, aproape cum

un colț de iarbă nu e un colț.

Și tocmai marginea lumii o caută poetul,

acolo unde colțul de iarbă nu va fi niciodată

colț de jivină. Unde deschiderea sufletului

nu va fi rană.

Departe în viitor - poetul se grăbește să

îmbătrânească făcând pași mari pe drumul

tot mai lat. Pași care șterg orice urmă.

(Muchia și colțul)

În atari condiții, perspectiva asupra scrisului înseamnă schimbare și dislocare clipă de clipă. Precum lucrul la mănăstirea din legenda meșterului Manole, scrisul e o operațiune obligată să reînceapă la nesfârșit. În lumea scrisă, cum știm de la Derrida, continuitatea ar fi totuna cu amorful. Dimpotrivă, ceea ce naște sens e cezura (întreruperea, locul gol, spațierea dintre litere, cuvinte, pagini, cărți). Câteva exemple sunt ilustrative, căci, în acest „jurnal” al stării de scris, actul de a scrie poate constitui un scris-tatonare („Pe hârtie scriu și totodată prin hârtie pipăi, orbește, încercând să ghicesc ce acoperă ea”), un scris-palimpsest („Eu, să scriu printre rândurile altora, peste ele…”), un scris-catharsis („Nu scriu pentru a umple pagini, ci pentru a le curăța pe unicele care există, pentru a pune la îndemână pagini albe, curate”). Pe de altă parte, unele din tentativele poetice ale lui Bogdan Ghiu se orientează, lucru vizibil mai ales în volumul Poemul cu latura de 1 metru (1996), spre crearea Tăcerii („Încerc să fac din tăcere un fel de cuvânt. Să v-o spun”), Golului („Încerc să fac din gol un gol al meu, o literă”), Absenței („Scriitorul ca semn al absenței, al dispariției omului de rând).

Toate aceste elemente, în aparență, negative, greu de a fi asociate cu o paradigmă a creației, nu înseamnă însă altceva decât tăcerea, golul, absența de sine ca sine, care, negând, constituie de fapt ceea ce afirmă în vorbirea poetică. Aspirație paroxistică de a trăi astfel o „viață nudă”, numai în „timpul cuvintelor”, numai în „timpul adus de cuvinte”, dincolo de preocupările și activitățile eului cotidian. Încercările, întotdeuna subtile, ale poetului s-ar putea să nu convingă pe mulți dintre cei care așteaptă de la poezie doar expresia „lirică”. E imposibil totuși să nu te lași convins de tonul patetic, dar și umil, de febra, tensiunea, perseverența, de disperarea cu care aici, în poeme, în pagina lor goală, se caută ceva, se tinde spre ceva, se aproximează întâlnirea cu cineva, fie și dacă acest indescriptibil de la capătul drumului ar putea fi o lume descoperită apocaliptic: „Cineva trebuie să fie în această pagină goală, peste cineva tot trebuie să dau pe undeva prin acest miez dezvelit (secțiune prin perpendiculara locului). Scrierea rezultă din această căutare disperată, obstinată, care ar trebui să fie atât de rece și calculată, de calmă… Scriu ca să nu stau în locul meu.”

Altfel spus, Bogdan Ghiu pune în scenă, dramatizează însăși aventura căutării, un soi de odisee semiotică atât a scrisului, cât și a cuvântului. Ultimele volume din antologie (Arhipelogos, 1997; Pantaloni și cămașă, 2000) abundă în asemenea monologuri dramatice, adeseori pe cât de vehemente, pe atât de obscure. Alternând versul cu proza (cu tot mai multă proză), autorul interoghează, interpelează, apostrofează, replica venind, pe de altă parte, sub formă silogistică ori aforistică. O comparație cu Nichita Stănescu, cel de după volumul elegiilor, ar putea fi ilustrativă, în special în ce privește capacitatea orchestrărilor și înscenărilor ideatice. În această fază, dramatismul decurge, la Bogdan Ghiu, mai ales dintr-o îngrijorare față de soarta cuvintelor (limbajul autentic, elocvent) într-o lume tehnologizată („the age of computer”), mercantilă, dar și transformată, din ce în ce mai mult, în pură ficțiune. „Scriu cu ultimele puteri/ ale cuvintelor și ale lucrurilor”, „fiind cuvintele-n viață”, „Vino să vezi nimicul este însuși strigătul cuvintelor” – iată doar câteva din expresiile unui alt aspect al disperării, cel provocat acum de posibilitatea de-a fi martor la tăcerea cuvintelor: „Eu pot sau nu să tac. Dar tăcerea cuvintelor este cea mai teribilă. Tăcerea cuvintelor ucide lumea. Cuvinte vorbind de-o lume moartă. Tocmai de aceea nu tac, mai mult, vorbesc chiar tot timpul, pentru a nu ascunde tăcerea cuvintelor în tăcerea mea proprie, neimportantă. Ca să nu se confunde tăcerea unui om cu tăcerea generală a cuvintelor” (p. 270). Împotriva celor care fac ca aceste cuvinte „să zornăie și să foșnească” precum banii ( acest grai utilitar înseamnă, de fapt, tăcerea lor), poetul își propune să restituie „arhipelogosul”, cuvântul-ființă, ivit, prin însuși miracolul din sine, pe „mările de ne-ființă”. Scrisul, ca și vorbirea, devin astfel chestiuni de responsabilitate ontologică („Înainte mă lăudam că scriu./ Acum mă laud că scriu/ ca să nu las pagina să se sfâșie,/ să fie luată de vânt etc.”), rapiditatea, viteza, dezordinea, directitatea, automatismul actului de a scrie (scriu „ce-mi vine și așa cum îmi vine”) constituind, în împrejurările de față, argumente ale autenticității probate în contra oricărei posibile căderi în gratuitate și calofilie. Bogdan Ghiu se întoarce vertiginos împotriva etichetei de „poet caligraf” lipită uneori de versurile sale mai vechi. Dimpotrivă, accente de sarcasm (la adresa „atrocitarilor”, la adresa băncilor, „de date, de organe, de bancnote”) sau accente de frondă pot fi întâlnite acum, copios, în textele autorului. Cel care scrie (Poetul) se comportă pe cont propriu, sfidează orarul profan și existența convențională, conducându-se după alte reguli, cele impuse de universul cuvintelor:

Întind acum cortul pe limbă, aici. Mă cuibărescc într-o cutie de cuvinte și dorm ziua-n amiaza mare, cât e ziulica de lungă. Ca să visez, și să vorbesc, și să răcnesc în somn.

Ultimul poem din antologie (Atac la crima poetică) pune degetul pe rană. Astfel, într-o lume „tot mai metaforică”, tot mai „zvăpăiată și imperioasă”, s-ar părea că n-ar mai fi nevoie de cuvintele poetului. Dar aceste cuvinte, ne atrage atenția autorul, sunt cele care ne țin de mii de ani („odios, la distanță, cu lumina pe figură”) „în mediul obscur, insuportabil al binelui”. După părerea lui Ghiu, literatura (poezia) constituie „ultima meserie etică”.

Antologia Manualul autorului, dincolo de menirea ei editorială, are și o miză în plus. Prezentându-se acum exhaustiv, autorul, așa cum afirmă, vrea să „scape” de sine, de „eul” său literar, canonizat într-un fel, să se desparte de cel care a fost, și care a fost, vrând-nevrând, „produsul unei epoci și al unor împrejurări istorice”.Antologia ar funcționa, pentru autorul ei, ca un soi de adio, subînțeles de gândul unei posibilități de a se reinventa, „de-a fi și altul”. Este, așadar, Bogdan Ghiu un alt poet în recentul său volum (Poemul din carton) Urme de distrugere pe Marte? Ceea ce se poate remarca, de la prima vedere, e faptul că, aici, poetul se arată mai exprimental ca oricând, recurgând la numeroase dispuneri grafice și tipografice (insclusiv ratures) pentru a permite vizualizarea producțiilor sale, căci, spune el, „gustul și obiceiul lumii conteporane” transformă textul ( scrisul) în imagine („în altă parte se scrie, până la noi nu mai pot ajunge decât imagini fotografiate ale textului”). Experimentul este însă, în poetica lui Ghiu, însăși condiția scrisului, care nu poate fi decât experimental. Accentul nou (mai bine spus, dezbătut mai pe larg față de unele texte anterioare) e legat de contextualizarea scrisului, de regândirea acestuia, de întrebarea dacă scrisul ca poezie poate sau nu supraviețui într-o epocă a imaginii, a computerului și a internetului. Civilizația Cărții („galaxia Gutenberg”) asaltată de civilizația-media.

Ființă a cărții („stă în cutia lui de carton la care meșterește tot timpul”), Poetul, în viziunea lui Ghiu, nu este totuși un izolat, căci „cutia-poem” înseamnă un contact neîntrerupt cu „exteriorul, cu societatea, cu asemenii”. Astfel, pe lângă vechile și eternele lui probleme, el este confruntat astăzi, într-o lume a informației, cu „sufletul-mesaj în oceanul de biți”, observând totodată cum locul scrisului „crapă, stă să dispară”, transformându-se într-un „loc-prăpastie”. Poezia, prin urmare, ar trebui să se trezească ea însăși „la informație, pentru că este producție de informație ex nihilo”. Într-o abordare mai metaforică, poezia contemporană e asemuită unui „zbor razant” deasupra pământului, beneficiind de libertățile aerului (invenția, volutele, grația dansului aerian), dar și suferind cumplit totodată de atracțiile multiple ale solului (existența). În acest regim situat între, care se învecinează cu imposibilitatea, poetul actual nu numai că arată, dar „trebuie să fie un caraghios”. Ca întotdeauna, Bogdan Ghiu excelează în exprimarea sentențioasă, aforistică. Aici, îndeosebi, pot fi găsite „nucleele” de poezie din textele sale; găsite, firește, de cei care consideră poezia ca fiind un limbaj figurativ, limbaj atât de concentrat în sine încât forma sa e deopotrivă expresivă și evocativă.

Un lung citat din Bataille, care deschide culegerea, ne lămurește, dacă mai era nevoie, asupra demersurilor poetice întreprinse de Ghiu nu numai în acest volum, ci și în câteva din cele anterioare. După Bataille, poetul adevărat trebuie să posede, pe lângă darul verbal, nu neapărat esențial, un instinct aparte în a presimți „distrugeri imperioase”, capabile să determine lucrurile încremenite „să se descompună, să dispară, să comunice”. Distrugerea e ceea ce vorbește despre existența formelor de viață. Astfel, premoniția dezastrului îl face pe cel care deține acest instinct fundamental să dorească depășirea poeziei, străpungerea ei și afirmarea excesului, care e mai mult decât poezia. Literatura (poezia) nu se pot salva, așadar, decât autodepășindu-se. Bogdan Ghiu își propune să întrețină, cu o consecvență de admirat, dar jertfind între timp orice altceva, această utopie nostalgică a căii spre necunoscut și imposibil.

© 2007 Revista Ramuri