Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
O antologie a poeziei naive românești

        de Bucur DEMETRIAN

Literatura veche înseamnă o privire înapoi, o depărtare ascunzând miracole nebănuite. În cartea sa, Imanența literaturii, criticul Eugen Negrici dezvăluie savoarea textelor prăfuite, uitate de vreme, dar surprinzătoare la recitire: „lumea cărților vechi e o lume de minuni adormite și, ca nivel al expresivității, avem toate motivele să-i acordăm o atenție specială, fiindcă vechile epoci mișcătoare ascund tulburătoare peisaje de început de lume“.

Cunoscut ca un critic al postmodernismului prin lucrarea sa Scriitori români postmoderniști, Gheorghe Perian oferă o Antologie a poeziei naive românești din secolul al XVIII-lea, Editura Limes, Cluj-Napoca 2006, lucrare temeinică izvorâtă din voluptatea descinderii într-un teritoriu al umbrelor, al neîncetatelor revelații. Încă din secolul al XVIII-lea, se simte nevoia descrierilor prin opoziție. Schiller, ca orice romantic, privește înapoi prin grila contrastelor, iar în lucrarea sa, Despre poezia naivă și poezia sentimentală, surprinde opoziția dintre arta antică și cea modernă.

Din perspectiva postmodernității, relația naiv-cult nu dezavantajează, nu minimalizează un mod de elaborare, ci oferă un schimb de tensiuni pornite din voluptatea redescoperirii unor tărâmuri scufundate. O prefață consistentă pune în evidență aceste texte aflate sub genericul „poezia săracilor“ în relație cu folclorul sau prefigurând apariția primilor poeți. Dacă romantismul asigură triumful creației folclorice, validându-i virtuțile expresive, postmodernismul legitimează poezia naivă, lucrare destinată unui public mai puțin instruit: „Creația naivă reprezintă a doua tradiție a poeziei românești, constituită și aceasta prin scris, dar la un nivel social coborât, acela al știutorilor de carte anonimi, fără preocupări intelectuale deosebite, aflați în creștere numerică după 1750“. Spre deosebire de creația folclorică, opera naivă respinge regimul oralității. Ea aparține unor individualități pierdute în timp, incapabile să iasă în relief, să renunțe la haina anonimatului. Ea preia versuri, motive, teme din literatura populară, întrezărind parcă un nucleu expresiv, un orizont al literarității.

Dacă folclorul își măsoară rezistența prin confruntarea cu trecutul, iar poezia cultă are orgoliul ieșirii din timpul limitat și al înaintării spre eternitate, „prezentul este timpul de elecțiune al poeziei naive“.

Fără să diminueze valoarea acestor texte expresive involuntare, surprinzătoare în inocența lor paradisiacă, antologia reface un traseu al spiritului creator aflat la început, într-un timp auroral. Cele două secțiuni, Cântece de lume și Cântece de stea, urmate de Alte versuri din mica poezie religioasă, pun față în față două zone care polarizează imaginarul creatorului naiv: teluricul și cosmicul, lumeasca trecere a ființei și nesfârșita vocație a magnificării, a celebrării. Citind aceste texte, recunoaștem urme ale producțiilor folclorice, preluări nevinovate din universul doinelor, întorsături de vers filtrate afectiv, păstrarea unor vocabule în grafia lor stângace, rudimentară. Sunt prezente invocații mai subtile, dar menite să spiritualizeze aceste texte tributare folclorului: „Pre slăvită Afrodită, / Stăpâna me ce cinstită! / Ascultă-mă se mă jelescu / Cât rabdu și pătimescu / De la un dușman Amor / Ce m-au făcut de-o se moru.“ Dincolo de seninătatea elaborării, de absența inhibițiilor, a ascendenței împovărătoare, receptorul postmodern nu poate decât să trăiască o stare de vrajă, să se lase furat de farmecul genuin al începutului.

Jalea, dorul, iubirea antrenează o rețea de cuvinte purtătoare de suferință, nostalgie, neîmplinire. La adăpostul tropilor convenționali, previzibili, la umbra diminutivelor sentimentale, se ascunde un evantai de stări afective intrate în repertoriul oricărei ființe îndrăgostite, netemătoare de repetiții, de rătăciri în matca săpată de vocile anterioare. Sfidând clișeul spovedaniei, traversând mentalități rurale, lirismul naiv tatonează frontiere, încearcă rezistența receptorului dintr-un spațiu periferic, gata oricând să desfacă jocul erotic, să-i destrame țesătura stereotipă și să imobilizeze o structură poetică. Textul naiv se adresează acum „coconițelor“ provinciale, atinse de vorba meșteșugită, de dulcegăria badinajului erotic, cu sfieli și tăceri pline de parfum vechi, de inepuizabile delicii: „Coconiță din ce țară / Ce ți-e gura-așa-amară? / Doar de pită de secară? / Hai la noi, la București / Și gura să ți-o-ndulcești / Cu zahăr și cu zafine, / Cu smochine de la mine“.

Cântecele de stea amintesc fervoarea lui Antim Ivireanu sau psalmii lui Dosoftei, dar și universul colindelor încărcate de aluzii biblice, de un arsenal retoric dirijat spre cucernice invocații. Textele sunt și aici puțin recondiționate livresc, personalizate în măsura în care anonimatul se risipește în laboratorul creatorului familiarizat superficial cu licoarea dătătoare de slavă, cu pătimașe glăsuiri îndreptate spre ceruri: „Steaoa de sus răsare / Ca o taină mare / Steaua strălucește / Pre Hristos vestește. / Steaua își dă rază / Pre maghi îi luminează. / Și maghii grăesc / Grai filosofesc...“

Cântecul naiv prelucrează sunetele folclorice, le încearcă rezistența și strecoară o aură spirituală capabilă să le înnobileze. Tânguiri, cântări, versuri sunt prezente în ultima secțiune a acestei antologii care anunță clipele aurorale ale unei „dimineți“ lirice. De la Ienăchiță Văcărescu la Vasile Alecsandri, poezia cultă îmbracă noi forme, se oglindește în spații poetice expresive, pătrunse de conștiința scrisului, a literarității.

Fără creația nativă, savoarea întemeietorilor poeziei culte s-ar risipi. În postmodernitate, antologia lui Gheorghe Perian devine o carte esențială. Rafinamentul textului labirintic postmodern nu poate fi obținut decât în cămările austere ale începutului, în naivitatea spiritului creator atras de mirajul întâietății.

Nr. x/200x
A VI-a ediție a Festivalului Internațional „Zile și Nopți de Literatură“ de la Neptun

Ce stă în centrul atenției noastre?
de Gabriel Chifu

Dimoviana (III)
de Dan Cristea

Uitatul Camil Petrescu
de Gabriel DIMISIANU

După un faliment (V)
de Alexandru GEORGE

IUBIRE ȘI LEGE MORALĂ. SUFERINȚELE TÂNĂRULUI WERTHER(II)
de Ion MILITARU

Urstoiciu
de Paul ARETZU

Cum trec principiile prin lume
de Dania-Ariana MOISA

Grafferul Abăluță
de Luminița CORNEANU

Poetul și îngerul său mut
de Bucur DEMETRIAN

Obsesia timpului
de Petre CIOBANU

O antologie a poeziei naive românești
de Bucur DEMETRIAN

Petre Ciobanu: eliberarea lui Geo Bogza
de Ștefan VLĂDUȚESCU

Povestiri din Fabric
de Gheorghe TRUȚĂ

„Onorat public, apreciază-mă. N-o să-ți pară rău“
de Gabriela GHEORGHIȘOR

LADA DE ZEGHE
de Anton JUREBIE

Reuniunea Academiei Europene de Poezie la Sibiu

Doamnă în roșu pe fundal cenușiu
de Miguel DELIBES

Democrația lingvistică română
de Nicolae Prelipceanu

Amendament la Zorba plăsmuitul (I)
de Maria-Gabriela CONSTANTIN

Un hipercritic
de Adrian Popescu

Un dicționar neobișnuit
de Horia Gârbea

Noapte bună, Maestre Spiru Vergulescu!
de Ioana Dinulescu

Mâna care lasă urme cu pecete
de Marius GHICA

Tu es la femme de mon ami
de Mircea GHIȚULESCU

Un spectacol modern, cu vocație europeană
de Nicolae Petre VRÂNCEANU

De ce nu iubește Penelope Acruda bărbații
de Florica BUD

Poeme
de Florea MIU

Poeme
de Dan IONESCU

Și dacă Ulise era o balenă
de Jean PORTANTE (Luxembourg)

© 2007 Revista Ramuri