Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Premise la o discuţie despre direcţiile literaturii române

        de Henri Zalis

Spre deosebire de „procesul de plivire“ care deschide calea ascendenţelor literare din prima jumătate a secolului XIX din perspectiva cărora contează confluenţele modelatoare (anacreontice, mediteraneene şi franceze, în configurări divizate) literatura noastră contemporană are de făcut o alegere ambivalentă. După Unirea Principatelor, în 1859, după lepădarea de viziunea levantină, climatul local intră în dinamica noilor referinţe. Ne desfacem de modele preluate mimetic ca să formulăm pretenţii estetice semnificative.

Izbăvirea de imitaţii reclamă câteva bune decenii. Adaosul de cultură se infiltrează leneş în boierime. Narcisismul ei nu e de ordin secund. Filtrări obosite de sine ne întâmpină pe un traseu sărac în imaginaţie. Totuşi apar şi ambiţii calificate. De la Ion Budai Deleanu, atât de caracteristic instalat în întreprinderi de tipar vast, îndatorat totodată elementului italienizant al Divinei Comedii prin eufonii panoramice, Bolintineanu, Vasile Alecsandri, înaintea lor Heliade Rădulescu văd calea de urmat în vocaţia temperamentelor asupra doctrinelor. Însă, cert, scriitorul este nu doar un martor sensibil al vieţii, el este chiar acel demon ce se angajează s-o agite.

Ca atare, Eminescu, imediat apoi Macedonski îşi proiectează personalitatea la nivelul temeiurilor cosmotice. Primul afirmă adeziunea la trecutul glorios, îmbracă motivele sale în haina paseismului, celălalt îngăduie frigului sufletesc să se împrăştie ca metafora imensă a lăuntricului să dezvolte lirismul reformat de magia benefică a schimbărilor.

Din punctul de vedere al îndreptăţirii culturale se formează două şcoli. Una e critică, face oficiul de renunţare la retorica paşoptistă, am desemnat şcoala Junimii, de un clasicism investit cu intenţii renovatoare sub toate aspectele, cealaltă nu ocoleşte modernismul, crede în el, grefează polemic afectele pe o atitudine liric insurecţională. Pe cale de consecinţă devenim simbolişti, ne recomandăm Europei. Macedonski va fi primul român care publică în reviste de limba franceză, revelând Occidentului ce putem să fim ca fiinţare poetică. După el, fără să renunţăm definitiv la romantism, avem puterea să ne investim şi în meditaţii muzical-picturale, să ducem focul emotiv la culori parnasiene, ulterior şi la valorile ludicului suprarealist.

Destul de amănunţit E. Lovinescu a expus liniile mari ale elementelor de ordine urmate erudit de Tudor Vianu, încadrat de Vladimir Streinu, Pompiliu Constantinescu, I. Negoiţescu. Pe de altă parte Paul Zarifopol, nu întotdeauna poziţionat distinct, crede într-o generaţie a radicalizării. Îşi doreşte complicitatea cu studioşii vieţii interioare, iar dacă este posibil, sub luminile unificatoare ale inteligenţei. Astfel nu mai acceptă fanatismul moral, care l-a izgonit la Berlin pe I.L. Caragiale. Important şi unic în felul său, după 13 ani petrecuţi la Leipzig, invită, fie şi mijlocit de diferenţe spirituale, să ia drumul centrelor de iradiaţie universitară un întreg şir de intelectuali: Ion Pillat, Lucian Blaga, G. Călinescu, fără să mai vorbim de exilul majorităţii citadinilor noştri interplanetari: B. Fundoianu, Ilarie Voronca, Al. Philippide, Ion Barbu, Tristan Tzara.

Din efortul lor permanent de cultivare şi revelare personală, din admiraţia statornică mărturisită de Zarifopol pentru Stendhal se încrucişează varietatea materialului existenţial pus în pagină de Hortensia Papadat-Bengescu şi Camil Petrescu, cu atâtea convertiri în proza şi eseistica interbelică.

Va mai fi un factor de creativitate prin exercitarea dialogului multicultural. Scriitorii români formaţi la şcoli din Apusul continentului nostru traduc, în condiţii de mare claritate expresivă, poeţi de relief incontestabil: Rainer Maria Rilke, Francis James, Paul Verlaine, Mallarmé, Paul Valéry, T.S. Eliot. Li se adaugă, cu concursul câtorva modernişti români stabiliţi la Paris, versiuni din André Breton, Guillaume Apollinaire, Saint John Perse. Sunt parcurşi în acei ani de după primul război mondial paşii spre universalizarea contactelor, cu mai bună precizare a valenţelor spirituale într-o lume cu porţi deschise pentru publicul încă diletant în materie.

Ne punem azi problema cum să ducem la capăt traduceri în limbi de mare circulaţie pentru autori şi creaţii româneşti. Oportunităţile nu s-au pierdut. În hotarele permise de linia adevărului primul lucru care ne stă la îndemână va fi acela de promovare a unor agenţi literari cu numeroase corespondenţe internaţionale. Acestora le va reveni să găsească editori şi traducători cu meşteşug antreprenorial şi lingvistic adecvat reducerii distanţelor între noi şi cerinţele pieţii sensibile la tematici, tehnici de recomandare, structuri de sensibilitate, seriozitate în familiarizarea cu mediul de cucerit.

S-a înţeles, sper, cât de vast este întreg registrul aderenţelor spre care tindem. Ca unul care am călătorit în numeroase ţări de tradiţie culturală găsesc necesară mai multă iniţiativă, mai multă comprehensiune financiară acolo unde, deocamdată, manifestăm prudenţă, ingenuitate, incapacitate metodică să admitem că am plecat la drum fără soluţii. Câtă vreme nu dispunem de mijloace proprii, un minim de susţinere ar trebui găsit. Din modestele mele cunoştinţe se cer, pentru început, condeie gata să pună în mişcare referiri la materialul de viaţă ce ne diferenţiază de alţii, să le plasăm pe o orbită vie. Efortul este polivalent şi cere timp.

Nu cred că facem parte dintr-o familie de spirite cu autoritate periferică.

Fundaţii, cu buget asigurat, apte de intervenţii în crearea terapiilor de consum, perfect sincrone cu simptomul locului, ale condiţiilor lui de generozitate trebuie să participe la deschiderea drumului. Pentru asta este nevoie de coeziune, tact în ivirea curentului de simpatie inspirator. Eventual şi cu încrucişarea iniţiativei de formare a unei agenţii în măsură să orienteze simetrii de interes, ştiind să ocolească scrierile sau zonele populate cu ţărani idilici, curtezane stridente, poliţişti perverşi, însă presărate cu aventuri ce implică tineri idealişti, doamne fatale, politicieni iritanţi, intelectuali incomozi nu şi deplorabili.

Intervine încă o chestiune despre ziduri despărţitoare. Din ce cadru venim, cu ce decor ne armonizăm. Cultural suntem apuseni (coordonatele sunt toate de sorginte moderat lămurite în sensul că omul e văzut în relaţia cu natura, cu religia, cu moravuri şi instituţii ce au zeii lor. Ficţiunea străinului să nu lipsească). Dar, paralel, absolut de evitat, orientări antioccidentale. Ceea ce nu vrea să însemne că nu atrag descinderi în tonalităţi orientale/extrem orientale. Doar că tabloul să fie nemilos de clar. Câtă vreme Mircea Eliade, iar pe urma lui I. Petre Culianu, s-au investit în contribuţii teoretic-religioase, reacţia generală a fost de curtoazie pentru farmecul particularizant. După ce s-a aflat de afinităţile de tinereţe ale lui Mircea Eliade cu mişcări extremiste din România anilor ’30 reacţia a fost de respingere. Situaţia lui avantajoasă a pălit.

În ciuda explicaţiilor preliminare s-a înţeles greu, ca o imensă, păguboasă digresiune, deplasarea lui Eliade spre „vrednicia legionar㓠în tendinţa de a concilia spiritul creştin cu biruinţe antisemite, valori supreme în despărţirea de Occident. La aproape două decenii de la moartea lui Eliade persistă fie tăcerea fie ruşinea pentru un trecut ascuns din tinereţea lui publicistică.

Dar faptul rămâne ca o bornă încă insuficient elucidată. Spuneam la început că dezvoltarea noastră literară s-a realizat sub dublul control valoric al formării pe

tipar occidental, şi numai intermitent prorăsăritean. Adepţii tendinţei au fost puţini şi răzleţi: Petru Movilă, Dimitrie Cantemir, B.P. Hasdeu, iar la începuturile sale poporaniste Mihail Sadoveanu. Deşi perfect stimabili, aceştia din urmă nu au reuşit să ne desprindă din trunchiul apusean lângă care ne-am păstrat, invocând ortodoxismul, nici Mircea Eliade, nici Nichifor Crainic, cu toată cruciada, învăpăiată de fanatism ortodoxist, nu au oficiat iniţierea pe care
şi-au dorit-o. Motivele lor obsesive şi-au dovedit neconformitatea cu ethosul românesc.

Principala explicaţie rezidă în adevărata noastră evoluţie programatică. Departe de a fi mistuită de misticism oriental, bizantin, în fibra noastră cea mai intimă înving volutele de umanitate ale iluminismului, orizontul intelectual marcat de glasul raţiunii. Domină echilibrul, edificarea multiformă, duhul dominat de legitimarea revendicărilor europene. Identitatea din care s-au desprins caractere distincte ale omului de la Dunăre ne plasează integral în arie europeană, dincolo de orice labilităţi ocazionale.

Conjugate cele două filoane, cel doctrinar şi cel prielnic, vibrant cultural?

Dezvoltarea culturală în sens larg păstrează, în ce ne priveşte, un dublu contur. Unul al tonalităţii făţiş culturale, în tonul imperativului istoric şi altul, prorăsăritean, contraproductiv, marcat de militantism extremist, cariat de crize, tulburat de prejudecăţi. Din fericire procesul educaţional, consolidarea democraţiei în timp vor încerca să stârpească plaga politicianismului, ca şi expansiunea directivelor naţionaliste. Oricum, trei decenii, între 1920 şi 1944, idealul democratic bate în retragere iar oligarhii naţionaliste tind să sugrume pluralitatea opiniilor, să impună în România instituţii patriarhale, primitive.

Chestiunea pusă încă din titlu mi se pare de actualitate şi din alt punct de vedere. Am senzaţia că va trebui să înţelegem de ce ne aflăm într-un tablou de turmentări şi limitări. Multe lucruri par stinse, nesigure. Se adună renunţări, buimăceli, grimase. Climatul nu favorizează îmbogăţiri interioare. Să ne mirăm că de ani buni nu apar încercări scriitoriceşti demne de calmă dezbatere. Că suntem într-un impas al romanului. Că în portofoliul editurilor mai importante întârzie să intre texte revelatoare?

Nu doresc câtuşi de puţin să supăr pe cineva, însă din apariţiile ultimilor ani nu văd trăiri în măsură să probeze promisiuni de reţinut, creşteri la orizont admirabile în sine.

Va fi greu să navigăm în largul literar cu teme minore. Aici se impune un viraj de proporţii, sau dacă vă sperie cuvintele mari, măcar o „ajustare“. Abandonul imobilismului, o linie amplu ameliorată pentru virtuozitatea comunicării, dinamizarea chipului în care tratăm intrarea în Uniunea Europeană, aspiraţiile cetăţenilor să obţină integrarea fără să abandoneze opera de reconstrucţie a spaţiului de origine. Etc.

Micile escapade erotice, pe meleaguri depărtate, ori cultivarea pornografiei pot rămâne în peisaj dar nu ca obiective-ţintă, altfel ne instalăm definitiv în minorat.

Apare cum nu se poate mai alternativă interpelarea romanului ca o lume orgolioasă cu condiţia să nu-l străpungem cu săgeţi otrăvite de urât, diform, monstruos. Plăsmuirile prind, la o adică, şi întunericul cu condiţia să resoarbă văpăi negre neguroase despincându-le de fluxul mohorât dominant.

Nu-mi îngădui profeţii, însă ce sens ar avea să ne împingem singuri în deliruri profanatoare câtă vreme infernul poate fi dat mai departe, din mers, iar noi, cei care
i-am supravieţuit, ne-am lepădat de ferocitate, de absolutul plutonic?

*

S-ar putea ca un exemplu concret să ajute la înţelegerea pledoariei sumar declanşate mai sus. E, probabil, locul să definim şansa pe care o întrezărim în prelungirea romanului post-naturalist dincolo de ultimele decenii ale veacului XX. Am încercat să smulg rutinei critice unele reflecţii (vezi „O istorie condensată a literaturii române“, publicată în ediţia revăzută din anul 2007) ca să spun că în succesiunea de lumini, mai ales de umbre în continuă derulare de la patetic la tragic, şi unul şi altul fac parte din aceeaşi familie.

Din necesitatea epică (şi nu numai) pateticul nu sună exaltat, pateticul acceptă tragicul. Iar accentul tragic nu revendică simulare, evadează din demenţă, amestecă exasperarea cu implacabilul întrebărilor. La o temperatură incisivă, nu şi explozivă, tragicul infuzat neîntrerupt permite unor prozatori ca Gabriela Adameşteanu în „Dimineaţa pierdut㓠sau Radu Aldulescu în „Proorocii Ierusalimului“ să aglutineze priviri şi cruzimi nemiloase în observaţii cu mare pondere. Priveliştea Bucureştiului decrepit combinată cu cea a Bucureştiului lubric infiltrează mediocritatea şi monotonia cu demnitatea lumii aflate la ceas de crepuscul. Întâi crepuscul istoric, în al doilea rând crepuscul răstălmăcit de vulgaritate, mizerie morală, mizerie trupească. Ansamblul întreţine un grafic de ordinul intimităţii alterate, punctat de traume fascicolate haotic.

Fără să suprime elementele de inevitabilă supleţe, prezumţiile, ipotezele de orientare, instinctul îmi spune că un examen al direcţiilor/reperelor din literatura actuală sunt încă departe să strângă într-o judecată finală concluzii pentru examenul propus. Constituie o simplă contribuţie de istoric literar, redactată în spiritul de limpezire a unei posibile dezbateri.

La justele ei proporţii, deşi tema ne este familiară, va trebui să luăm în cercetare, măcar în deliberările iscate de reabilitarea romanului ca gen popular, virtutea naturalismului ca mişcare de reacţie la experienţa umană. Prin propriile puteri sper ca tineri constructori de medii şi personaje să dea relief dramelor, să scruteze derutele ce le angajează controlul analitic. Pe ei şi pe noi în clipa simţită cu vivacitate şi atrocitatea propriului puls.

Nr. 05-06/2009
Comunicat de presă

Festivalului Internaţional de Literatur㠄TUDOR ARGHEZI” 21 – 24 mai 2009, Târgu Jiu şi Târgu Cărbuneşti, ediţia a XXIX–a

Prin viaţă şi prin cărţi cu Luceafărul de dimineaţă
de Gabriela Gheorghişor

Urîtul frumos
de Gheorghe Grigurcu

Istoria critică şi critica Istoriei ( IV)
de Gabriel Dimisianu

Cine va cîştiga Premiile USR pe 2008?

Centenar Eugéne Ionesco
de Ioana Dinulescu

,,Steaua’’- o limpezire
de Adrian Popescu

Mezzo
de Nicolae Prelipceanu

Poeme
de Adrian Suciu

Poeme
de Constantin Oprică

„Îmi folosesc tot «timpul liber» pentru scris“ 
de Gheorghe Schwartz

Premise la o discuţie despre direcţiile literaturii române
de Henri Zalis

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Zeul asasin (II)
de Ion Militaru

Dramaturgi fără premii
de Mircea Ghiţulescu

Ambasadorul invizibil
de Nichita Danilov

Fragmente din năstruşnica istorie a lumii de gabriel chifu trăită şi tot de el povestită
de Gabriel Chifu

Sfântul Atanasie cel Mare şi Gustave Flaubert: Despre Ispitirea Sfântului Antonie
de Sonia Cuciureanu

Gândire şi poetizare (I)
de Marius Ghica

Fantasma copilului etern
de Paul Aretzu

Longevitate creatoare, parcă, inepuizabilă
de Mircea Moisa

Hoţii de frumuseţe
de Daniela Firescu

Despre Granit şi granitism
de Ioan Lascu

Carnavalul cel de toate zilele
de Bucur Demetrian

Realitatea din oglindă
de Florea Miu

Amplu repertoriu de scriitori şi opere
de Petre Ciobanu

Impresii dintr-o junglă prietenoasă
de Mihai Ene

Mircea Moisa: Oameni în vâltoarea istoriei
de Ştefan Vlăduţescu

Paradoxul înmănuncheat al sfinţeniei: prolog din proloage
de Nicolae Răzvan Stan

Andrei Chintilă sau luciditatea tristă a spiritului
de Cătălin Davidescu

Agendă sentimental㠖 New York
de Nicolae Petre Vrânceanu

Filatelia ca act de cultură
de Petre Ciobanu

Poeme
de Toma Grigorie

Um studiu erudit
de Petre Ciobanu

Poeme
de Morelle Smith

© 2007 Revista Ramuri