Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Laicitate Ɵi sacralitate

        Adrian Popescu

Nu chiar apărută peste noapte, pregătită de un spectacol scandalos, după o piesă de teatru blasfemiatoare, campania dezlănƣuită recent pentru ündepărtarea icoanelor din Ɵcoli este o mimată aliniere la o modernitate discutabilă. Nimeni nu ne cere să renunƣăm la icoanele de deasupra catedrei, simboluri ale divinităƣii ocrotitoare, dar unii o fac pentru a părea liberi de orice discriminare pe care, chipurile, le-ar putea comite prin acceptarea prezenƣei tradiƣionalelor imagini sacre. Să-ƣi dai afară din casă binele e nebunie curată, ca să intre corectitudinea politico-atee a minorităƣii dictatoriale e lucru greu de ünƣeles pentru un popor cu frica lui Dumnezeu. Face rău cuiva icoana Mñntuitorului, sau cea a Maicii Domnului? Nu s-a plñns nimeni, musulman sau penticostal romñn, după cñte Ɵtiu. Deranjează ele doar sensibilitatea unei fetiƣe, fiica unui profesor din Buzău. Alte eleve sau elevi pot fi deranjate de semnele macabre ale unor formaƣii de rock, dar nimeni nu se simte ün acest caz deranjat. Icoanele nu au menirea, desigur, de a rezolva probleme economice sau sanitare, cum se plñnge profesorul respectiv, vorbind despre inconfortabila situaƣie a elevilor din multe localităƣi. Dar nici nu o deteriorează, aƟ zice că dimpotrivă. Deci, de la o zi la alta, discuƣiile pro sau contra se inflamează, urmează dezbateri televizate, problema icoanelor ajunge ün Parlament etc. De unde a pornit totul? De la iluzia noastră de romñni mimetici că trebuie să fim neapărat aliniaƣi laicităƣii, relativităƣii, hipercorectitudinii egalizatoare din Occident. Mai bine spus unei dimensiuni a lui, nu cea mai fecundă spiritual, cultural. Exagerñnd noi, cu boala noastră naƣională de a nu ne adecva, de a nu găsi ritmul potrivit, cu o reacƣie sau prea entuziastă, sau prea mecanic-servilă, insuficient de adaptată nuanƣelor, priorităƣilor unor idei, tendinƣe, orientări. Orientări generale care pot fi Ɵi eronate, simplificñnd nevoia de transcedent, care e nevoie de celălalt.
Benedict al XVI-lea, citat Ɵi de Sorin Dumitrescu, ceea ce ünseamnă că nu confesiunea contează, vedea un atac la adresa Bisericii, prin gestul eliminării icoanelor din spaƣiul public, ün general. Izgonită ün intimitate, religia ar trebui să devină o afacere privată, după noii comisari, care nu pot vedea semnele sacre ün Ɵcoli. Făcñnd apel la raƣiune, la lărgirea ünƣelesului său, ca implicare existenƣial - iubitoare Ɵi responsabilă, nu doar ca raƣionament impecabil, Papa afirma un lucru de bun simƣ, ün faimosul discurs de la Regensburg. Lucru de care nu ƣin seama cei care procedează ün fond iraƣional, üncercñnd să reteze semnele apartenenƣei noastre la creƟtinism, religie nu "de cameră", de amploare planetară, unde relaƣiile intraumane sunt pe primul loc. Cristos, ünvăƣătura sa, nu sunt o doctrină, ci descoperirea unei Persoane, o prezenƣă aici, azi, prin care ne simƣim legaƣi fratern de ceilalƣi. O icoană semnalizează aceste lucruri fundamentale, chiar dacă ea este executată naiv. E greu de despărƣit datoria laică de cea religioasă. Are dreptate acelaƟi gñnditor contemporan : "Laicitatea sănătoasă nu-l exclude pe Dumnezeu". Mai mult, eu aƟ spune chiar că are nevoie de El, ün programele ei grandioase, eradicarea sărăciei, stingerea conflictelor sociale, a războaielor, recñƟtigarea demnităƣii omului individual, omul ca scop ultim, sacralitatea persoanei semenului nostru. Aceste deziderate sunt ale educaƣiei europene contemporane, ale Ɵcolii moderne, iar "păstrarea rădăcinilor tradiƣiilor Ɵi valorilor creƟtine, pentru a asigura respectul Istoriei, ca Ɵi pentru a contribui la cultura viitoarei Europe" sunt atñt pentru Bartolomeu I, cñt Ɵi pentru Benedict al XVI-lea, primordiale.
Nexul dintre laicul onest Ɵi credinciosul activ, discret, dar manifest ün situaƣiile-limită, ca Ɵi ün micile noastre acte diurne, ar putea să dea de gñndit zeloƟilor iconoduli romñni. Nu poƣi separa ceea ce Dumnezeu a unit ün sufletul nostru, iubirea de infinit Ɵi iubirea de om.

© 2007 Revista Ramuri