Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Sub auspicii bune

        Gabriel CoƟoveanu

Revista Ramuri, care ümplineƟte 101 ani de la apariƣie, a pus totdeauna preƣ pe tradiƣie Ɵi, după cum se Ɵtie, a dovedit o permanentă preocupare pentru predarea Ɵtafetei către generaƣiile mai tinere. La Craiova se ridică üntr-adevăr, de cñƣiva ani, o nouă serie de critici promiƣători, cu nume deja de circulaƣie naƣională, iar Luminiƣa Corneanu este pñnă acum cea mai vizibilă dintre ei.
Studentă eminentă, masterandă eminentă, actualmente cadru asociat al Universităƣii din Craiova, Luminiƣa Corneanu a fost prezenƣă contantă ün paginile revistei Ramuri ün aceƟti ultimi ani. În cronicile pe care le-a produs despre cărƣi de cele mai multe ori dificile, gardñndu-se de o bibliografie teoretică de ultimă oră, ea a demonstrat üncă o dată că, dacă se üntñmplă uneori ca un poet să mai apară pe neaƟteptate, ün schimb un critic se formează ün ani mulƣi de studiu Ɵi de scris, prin efort susƣinut - Ɵi de obicei este confirmat la o vñrstă matură. Atunci cñnd confirmarea apare mai devreme, aƟa cum se üntñmplă ün cazul Luminiƣei Corneanu, ünseamnă că acel critic a pornit timpuriu Ɵi sub auspicii bune. Ea nu este o persoană pe care succesul s-o ümbete, iar atunci cñnd vede că este apreciată, munceƟte Ɵi mai serios. Fiecare etapă a ünƣeles-o ün sensul acumulării, dar Ɵi filtrării informaƣiei, din mai multe arii culturale, limbile străine cunoscut-o permiƣñndu-i asta, ün sensul nuanƣării Ɵi rafinării unui discurs care s-a orientat ün permanenƣă üntr-un orizont logic, fel de-a spune că a fost mereu intersesată ca din textul ei să transpară o idee Ɵi mesajul să aibă transparenƣă Ɵi claritate. Premiul pe care ül primeƟte astăzi de la revista Ramuri este o primă confirmare a calităƣilor ei, pentru că Luminiƣa Corneanu are deja datele necesare pentru a deveni un critic Ɵi un teoretician valoros.
© 2007 Revista Ramuri