Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezia epigrafică

        de Ioan LASCU

La prima vedere poezia lui Constan­tin P. Kavafis deconcertează. Ea nu se întâlnește cu elanurile lirice, cu fluxurile metaforic-imagistice sau cu puritatea cristalină a versurilor unor Yannis Ritsos, Ghiorghios Seferis sau Odysseas Elytis. Nu adie pe deasupra ei nici o boare măcar din aerul turbulent al „poeților rodiei nebune“, care au însemnat prin scriitura lor secolul XX al poeziei elene. Poezia lui Kavafis este, ca să uzităm un termen la modă, o poezie retro, una care se întoarce, ne place sau nu ne place, către izvoarele culturii și literaturii grecești, se plimbă prin istorie pornind de la epopeele homerice și poeții primitivi (Sapho, Alceu, Teognis), trecând prin cultura elenistică și ajungând la cea bizantină. Poezia lui Constantin Kavasis nu poate exista fără referințe culturale precise, la care autorul apelează în fiecare poem. Citatele, personajele mitologice, personajele unei istorii mai mult decât bimilenare (de la cucerirea Troiei până în veacul al XIV-lea bizantin), figurile de poeți și artiști, personajele imaginare plăsmuite după chipul și asemănarera celor istorice sau artistice împânzesc poezia antumă scrisă de Kavafis. Ne referim la poezia antumă deoarece atâta pune la dispoziție volumul Poezii, ediția a II-a, publicat la Pergamon (o editură din Bistrița), în 2006. Traducerea și prefața aparțin lui Aurel Rău, care ne avertizează că cele 154 de poezii reprezintă corpusul care a scăpat de exigențele „compresive“ ale autorului, după nenumărate revizuiri, reduceri și modificări. Constantin Kavafis a scris puțin pe parcursul a trei decenii, a publicat și mai puțin și nu sub forma unor volume, ci cerând să i se imprime unele poeme pe foi volante, dăruite apoi prietenilor și cunoscuților ocazionali.

Poetul a dus o viață retrasă în Alexandria Egiptului, după ce, în copilărie și în tinerețe, cunoscuse Constantinopolul, Anglia și Franța. Nu a fost educat în Grecia, ci la Londra, unde familia sa se mutase după moartea tatălui. De aceea Constantin Kavafis nu a avut drept limbă maternă greaca din țara căreia îi aparținea prin sânge, trebuind să fie mereu atent la limba folosită în poeme. Așa se explică și îndelungatul travaliu la care au fost supuse textele, relativ frecventele confruntări făcute de el cu limba vie ce se vorbea în Grecia, dar și stilul original, unde cuvinte vechi sunt acompaniate de cuvinte din limba vorbită, populară, ceea ce dă savoare versurilor. Trăind la Alexandria, Kavafis reface parcă, de unul singur, istoria Orientului elenistic rezultat din cuceririle lui Alexandru cel Mare, adeseori evocat de poet. El imaginează o Alexandrie fabuloasă a secolelor III-II î. H., unde, ca și la începutul secolului XX, exista un conglomerat de neamuri și de graiuri: egipteni, greci, sirieni, armeni, mezi. Imaginația este însă tot timpul temperată de raționalitate, de referințe culturale, în așa fel încât poemele lui Kavafis nu reprezintă o poezie a sentimentelor, ci una a lucidității. Emoția este și ea una sobră, mereu strunită de întoarcerea în Itaca, de lunga călătorie prin istoria, cultura și literatura elină. Întoarcerea în Itaca este adevărata miză și tema generală a poeziilor sale. Kavafis își închipuie viața și poezia ca pe o mare și cât mai lungă călătorie către originile spirituale ale grecității, călătorie în care el vrea să zăbovească cât se poate de mult, pentru că țelul real nu este Itaca în sine, ci inițierea și cunoașterea, iar adevărata satisfacție este aventura, adică odiseea propriu zisă. În acest fel odiseea este nu numai o călătorie expiatoare, ci și una inițiatică.

Inițierea este fructuoasă, mixturi de secvențe istorice, mitice sau literar-artistice și de comentarii poetice aferente defilează pe sub ochii cititorului. Inițierea este însă o cale către ariditate, către austeritate, fiindcă poezia lui Kavafis este mai degrabă una a citatelor, a evocărilor și a enunțurilor, a scurtelor comentarii și relatări în marginea unor texte și evenimente: pe de o parte poezie epigrafică, pe de altă parte poezie a adnotărilor personale. Tocmai în aceste trăsături rezidă originalitatea ei, care nu este însă una ce încântă, ci una care preocupă, în sensul că un lector avizat poate fi interesat să afle unde ajung și ce relevă aceste „cercetări arheologice“. Așadar nu poezia ca atare, ci cultura din și prin poezie domină în receptarea critică a lui Constantin Kavafis. Pentru mulți amatori, dar și pentru unii critici, această căutare a strălucirii eșuează în marginea sensibilității și obligă (am fost tentat să spun : „aproape constrânge“) la un recurs la o antichitate și la un Ev Mediu bizantin unde tocmai poezia „pură“ nu a strălucit. Este, mai exact, o strălucire de bronz sub aura căreia ne sunt amintite statuile din aur și fildeș pe care nimeni dintre cei trăitori și creatori în veacurile din urmă nu le-a putut admira. Kavafis este, în primul rând, un îndrăgostit pătimaș de marea cultură a antichității grecești și alexandrine, se hrănește spiritual cu splendorile ei, însă nu le poate comunica decât parțial strălucirea. La nivelul versurilor, epigrafele umbresc de regulă comentarea și contextualizarea la care le supune poetul, care nu poate totdeauna evada din tern și monotonie.

Cu puține excepții, critica literară de până acum a glorificat poezia lui Constantin Kavafis, în așa fel încât un neinițiat ar putea crede că acesta este și un mare liric, așa cum au fost, în majoritate, poeții europeni de seamă ai ultimilor o sută cincizeci de ani. Din aprecierile de mai înainte nu se poate însă deduce așa ceva. Tocmai lirismul lipsește acestei poezii. Ea este o poezie intelectuală și culturală. Constantin Kavafis însuși nu este un poet european, ci un elenist întârziat prin sfârșitul de secol XIX și începutul de secol XX. De aceea poezia lui stă în umbra mitologiei și a istoriei, aparține, retrospectiv, unor timpuri epopeice, care-i împrumută măreția lor și o absorb. Absorbită într-o strălucire străină și absorbantă a unui spirit care l-a posedat, tiranic și tardiv, pe creatorul ei, aceasta este, în definitiv, o poezie singulară în literatura universală modernă. În orice caz, din aceste motive și nu numai, poezia lui Constantin Kavafis rămâne un obiect de studiu pentru criticii și istoricii literaturii. Deși contemporan cu expresionismul germanic (Rilke, Trakl) și cu suprarealismul francez, dar și cu poeți precum Hugo, Baudelaire, Verlaine, Esenin sau Lorca, din simbolism el nu pare a fi reținut  decât deviza verlaineană Prends l’éloquence et tords-lui le cou, iar din romantism doar înclinarea spre meditație. Kavafis poate fi comparat fără mari probleme cu poeții parnasieni, de la care pare să fi împrumutat „gustul preciziei și alura de  studiu a poemelor“, după cum just remarca Aurel Rău în prefață. De asemenea, o anumită muzicalitate interioară, pe care traducătorul afirmă că a putut-o reda printr-o cadențare apropiată de ritmul respirației, este altă marcă distinctivă a poeziei lui Kavafis. Stăpânirea, detașarea și emoția „rece” lasă arareori să răzbată, parcă dinspre dedesuptul versului, un lirism înalt și distant, ca o stea boreală, ca un altar pierdut în timp. Singura emoție care străbate timpurile este admirația, iubirea, cultul pentru perfecțiunea corpului omnesc, însă tot în tradiția calofilă elină. Numeroșii efebi se preumblă prin versurile lui Kavafis, însă ei sunt maculați imediat de erosul vinovat al homosexualității.  Nu este însă nici acesta un semn al modernității, fiindcă se știe că în Grecia antică homosexualitatea nu era condamnată, ba dimpotrivă făcea parte din riturile de inițiere sexuală a tinerilor. Satyricon-ul lui Petroniu este la el acasă.

Poeme memorabile precum Caii lui Ahile, Alaiul lui Dionysos, Itaca, Teodot, Marea în dimineață, Sorocul lui Neron, „Să mergem, o, rege al Lacedemonienilor“ lasă să se ridice deasupra aburii vechi ai unui lirism retrăit de un poet elen la trei mii de ani după Homer: „Aici, să mă opresc. Și să văd o clipă, și eu, natura. / Ale mării în dimineață și cerului fără nori / strălucitoare albastruri, și țărmuri galbene; toate / frumoase și luminate la nesfârșit. // Aici, să mă opresc. Și fie să mă înșel că văd acestea / le-am văzut, într-adevăr, la început, o clipă, când m-am oprit, / și nu, și aici, închipuirile mele, amintirile mele, arătările voluptății“. (Marea în dimineață). Dacă n-ar fi îmbătrânirea și moartea, la Constantin Kavafis chiar și natura și amintirea ar avea ecou în vechea cultură a Greciei.

© 2007 Revista Ramuri