Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Muzeul cu nemărginiri al poetului

        Bucur Demetrian

Poetul Florea Miu se oglindeƟte ün versurile sale. La maturitate, el se oferă privirii, iscodirii, el, omul locuind poetic, descriind o frunză cum ai descrie un templu ("templu e această frunză") sau acceptñnd cu resemnare marginea, ünchiderea, absurdul existenƣei. Poezia lui Florea Miu uneƟte eul poetic Ɵi cel biografic. De la primul volum, Jocuri ün piatră, 1972, spre Muzeul cu nemărginiri, 2006, parcurgem un traseu pñndit de contradicƣii, cu deschideri Ɵi replieri interioare sau cu ünchideri dureroase. Eul biografic este desprins parcă din mantaua lui Cehov, retractil, solitar, cu explozii sentimentale, euforice, urmate de tăceri imprevizibile sau de răbufniri fulgurante. Franciscanismul de altădată se risipeƟte, titlurile din trecut: Rostire ün gñnd, Lanul de grñu, Pasărea de sidef se schimbă, oferind partea cealaltă, negrul de fum sau Muzeul cu nemărginiri, unde umbra lui Arghezi pñndeƟte necontenit Ɵi sparge starea de üncremenire, muzeul ün care existenƣa se opreƟte, ünchisă üntr-un chenar, üntr-o ramă.
Greu de pătruns, vulnerabil, contradictoriu, locuit de voci angelice sau de tensiuni umorale, ieƟind din constrñngerile sociale cu discreƣia fiinƣei explodñnd doar ün faƣa oglinzii sau a paginii albe, Florea Miu este un poet autentic. Printre puƣinii care nu privesc ün afară Ɵi nu tñnjesc după ünregimentări himerice. El rămñne ce-a fost. Un modernist care nu poate alunga biografia, confesiunea Ɵi nu poate accepta impersonalitatea discursului poetic. TrăieƟte intens, üntr-o recluziune interioară, sceptic Ɵi auster, ün chilia populată cu nemărginiri a fiinƣei sale, privind ün sine, scormonind necruƣător, fericit cñnd ajunge la un strat metaforic, la un cuvñnt dăruit ipocritului cititor. Fiinƣa de hñrtie Ɵi cea pe care o atingem cu iubire sau dispreƣ comunică.
În acest oraƟ al zborurilor frñnte, al aparentelor victorii zgomotoase, triumfătoare, este nevoie de gestul sisific al poetului. De muzeul său cu nemărginiri, de chilia sa purtătoare de lumină. ƞi nu pot să nu mi-l ünchipui pe Florea Miu, acum, la maturitate, ün Craiova speranƣelor Ɵi dezamăgirilor noastre, fericit.
© 2007 Revista Ramuri