Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Abilitarea maselor; omul mulţimii

        de Ion Militaru

Abilitarea maselor; omul mulţimii

În asumarea puterii rezultate în urma determinării modernităţii ca voinţă de putere centrul de referinţă este numărul, multiplicitatea sau mulţimea. Puterea aparţine numărului, mulţimii sau cantităţii, determinată, conform lui Aristotel, ca multiplicitate.

Încă de la primele aproximaţii ale numărului şi expresiei concrete a acestuia: mulţimea – determinaţia lui a fost puterea.

Pentru ce urmează lumea majoritatea? Pentru că are mai multă dreptate? Nu, ci mai multă forţă.1  În termenii psihologiei mulţimilor de mai târziu, forţa de care vorbeşte Pascal la jumătatea veacului al XVII-lea este putere: Individul inclus în mulţime dobândeşte, prin simplul fapt al numărului sporit de oameni din care face parte, un sentiment de putere invincibilă...2 

Prin excluderea dreptăţii din poziţia de vector al mulţimii şi înlocuirea ei cu forţa Pascal descoperă ceea ce se cheamă, în acelaşi limbaj al psihologiei mulţimii, caracterul ei înfricoşător. Nu numai tăcerea spaţiilor infinite este sursă de spaimă, ci şi- în registrul palpabil al asocierii semenilor pe care, Pascal, ca bun creştin, s-ar fi cuvenit să-i cunoască în calitatea lor de aproapele – majoritatea. Această majoritate sperie pentru că, odată înlocuită dreptatea, adică virtutea creştină prin care semenul este semen, şi aproapele - aproape, orice este posibil. Niciun decalog nu mai poate să răspundă acolo unde virtuţile cardinale dispar, iar locul vacant poate fi ocupat de oricine.

Forţa sperie, ea nu mai este putere, adică universalitate a puterii şi potenţialitate a ei, capătând orientare şi direcţie. Forţa, spre deosebire de putere, îşi cunoaşte destinatarul, se anunţă declinându-şi intenţiile şi programul.

Prin numirea mulţimii ca sursă a forţei, Pascal descinde din teritoriile creştine spre cele istorice în care transcendenţa încetează să mai adreseze norme de comportament şi interdicţii. Ne aflăm pe terenul pregătit de secularizare în care istoria îşi conturează şi promite propria legislaţie.

*

Prin apartenenţa la mulţime, individul se schimbă, devine altul, inteligenţa cedează locul instinctului şi inconştientului. Ideea, prezentă în Psihologia mulţimor, reiterată continuu de-a lungul cărţii, are în vedere faptul că, în singurătate, individul nu ar face niciodată ceea ce face în calitatea de membru al mulţimii. Raţionalitatea, discernământul, răspunderea, dispar în acţiunile mulţimii.

Nu este însă singura interpretare care se poate face pentru mulţime. Adevărul mulţimii nu este exclusiv negativ, mulţimea nu este locaţia strictă a instinctualităţii – cel puţin nu a fost întotdeauna aşa!

Cercetând genealogia funcţiilor sale este uşor de întâlnit perspectiva în care mulţimea, atunci când a a fost luată în atenţie identitatea corului din tragedia greacă, de exemplu, a devenit instanţă morală şi oficiu de previziune şi acord.

Prin cor, gândirea greacă a dat o primă valorizare mulţimii. Corul reprezintă o instanţă specializată, superioară, cu funcţii mai mult decât cele obişnuite. Totuşi, el este o primă ipostază a mulţimii.

O a doua ipostază a mulţimii, de aceeaşi factură cu prima, este publicul avut în vedere de spectacolul tragic. Pe o asemenea mulţime îşi construieşte Aristotel teoria despre artă: poetica.

Spectacolul tragic, prin expunerea inacceptabilului, purifică. De aici generalizarea: arta în ansamblu este un catharsis.

*

Valorizarea pe care modernitatea o dă mulţimilor este, pe scurt, de subiect al istoriei. Masele irump în istorie şi devin subiect. În numele lor sunt denunţate vechi moduri de guvernare şi prin ele se fac revoluţii. Tot în numele lor se fac dictaturi şi crime de ordin planetar. Pentru ele apar comunismul şi naţional-socialismul. Pentru ele sunt inventate democraţia, economia de piaţă, pluripartidismul şi drepturile omului. Rolul lor este în plină desfăşurare şi nu se ştie, deocamdată, unde va duce.

*

Există în mijlocul modernităţii arta, şi în mijlocul ei, de multe ori, maniere de a expune idei şi subiecte contrariante cu spiritul epocii şi al istoriei respective. Ele sunt stranii, greu acceptabile, iar o lectură subtilă a lor aduce însă în faţă adevăruri pentru care, spiritele care se hrănesc – în idiomul lui Camus cu altceva decât adevărurile stradale –, încetează să-şi mai deplângă singurătatea.

Există cazuri în care arta modernităţii spune altceva despre masele invocate ca subiect pentru o istorie care nu găseşte altceva de invocat pentru propria protecţie decât numărul şi efectul acţiunii sale.

Există un „l’homme des foules”, adică o hartă pe care individul şi mulţimea expun altceva decât ceea ce, de regulă, se ştie. Individul devine altul, la fel – mulţimea.

În ciudatul amestec pe care Borges i-l atribuia lui Edgar Allan Poe se regăseşte, întro alchimie aparte, raţionalismul şi romantismul, raţionalul şi iraţionalul. În scurta nuvelă Omul mulţimii cele două componente edifică un adevăr pe care mulţimea nu-l va mai întâlni în modernitatea care pretinde să o descrie întrun tablou atât de întunecat.

Este vorba despre omul mulţimilor care îşi caută existenţa în afara oricărei singurătăţi. Pentru el, spaţiul existenţei este mulţimea. O caută, o urmăreşte, se afundă în ea, o respiră; oriunde în altă parte se asfixiază, se stinge, dă semne de slăbire şi moarte.

Cine este acest exemplar straniu al speciei? Acest individ care primeşte zarva şi agitaţia ca oxigenul din aerul fără de care plămânii săi se sufocă, despre care nu se poate şti mai mult, „er lasst sich nicht lessen”: nu se lasă citit! Şi asta pentru că există unele taine ce nu se lasă povestite dintrun motiv simplu: nu suportă să fie dezvăluite.5 

Nu este ceva care să se fi petrecut la suprafaţa lumii, la lumina zilei în care sufletul să participe la marea comuniune în care toate sunt înfrăţite. Dimpotrivă, ceva se petrecuse în adâncimile de care sufletul nu vrea să dea socoteală şi nici măcar să ştie pe mai departe, să poarte povara îngreunatei sale ştiinţe: Uneori sufletul omului este împovărat de o oroare atât de cumplită încât singur mormântul îi poate aduce alinare.6 

Este însă numai uneori. Cazul nu ţine de frecvenţă şi nici de ceea ce sufletul vrea să ştie mereu. Aici sufletul iese din frăţia universală trăindu-şi singurătatea pentru care nici măcar lamentaţia: O! tu singurătate a mea! cu care Zarathustra lui Nietzsche putea încă să comunice – nu mai aduce consolare – alinare!

Adevărul unui asemenea caz, atât cât adevărul este expunere – scoatere din ascundere, cum potrivit pentru situaţie este formula lui Heidegger! – stă strict în fizionomia lui: un chip (acela al unui bătrân decrepit, de vreo şaizeci şi cinci – şaptezeci de ani) –/ …/ care purta imagini ale inteligenţei atotputernice, ale prudenţei, sărăciei, ale avariţiei, ale sângelui rece, ale răutăţii, ale setei de sânge, ale triumfului, ale veseliei, ale terorii excesive, ale intensei şi supremei disperări.7 

Ce se întâmplase unui asemenea ins şi unde? De ce doar mulţimea era pământul pe care picioarele sale se mai puteau aşeza? Ce forţă vitală îi oferea mulţimea, forţă care, în afara ei, dispărea pe loc condamnându-l la aducere aminte?

Ce se întâmplase unui asemenea ins – se întâmplase în singurătate. Acolo se petrecuse „crima”. Singurătatea era marca şi martorul, agentul şi subiectul. De faţă, nu fusese mulţimea. Ea se păstrase la distanţă, nu ştia, era străină, iar faptul absenţei sale, îi conferea caracterul diferit în mod absolut. Dacă ceea ce se întâmplase în singurătate fusese „crima”, mulţimea era norma, conştiinţa care o condamnase, lumina care însemna altceva. Căutând mulţimea, instinctul moral al acestui om tipologizat ca om al mulţimilor, era satisfăcut ca instinct normat, realizat în afara oricăror ne-ajunsuri.

În prezenţa normei, crima nu este posibilă. În mulţime, ceea ce se petrecuse nu se putea petrece. Căutând mulţimea, se căuta mediul în care nelegiuirea să fie imposibilă. Găsirea mulţimii şi afundarea în ea refăcea scenariul în care ea absentase şi răul fusese înfăptuit.

Fizic, în mulţime există ochi, adică norma activă care vede şi condamnă, simpla ei prezenţă constituindu-se în piedică. Absenţa ochiului face posibil răul, adică îndepărtarea normei care sancţionează.

În mijlocul mulţimii l-am văzut pe bătrân căscând gura , ca după aer, înainte de a se năpusti în mijlocul mulţimii şi agonia cumplită de pe chipul său se mai potolea,8  iar atunci când mulţimea începea să se risipească lui îi revenea vechea nelinişte şi ezitare9 .

Mulţimea îl salva, îi ştergea ceva din minte înlocuindu-l cu altceva al cărui secret numai ea îl deţinea. În afara ei, pe chipul ciudatei fiinţe se citea ceva chiar mai intens decât disperarea.

Cel care îl urmărea, şi pentru care acest portret însemna ceva atât de indescifrabil şi misterios, nu poate obţine mai mult decât consemnarea unui caz, a celui bântuit de singurătatate şi obsedat de mulţime: Acest bătrân /…/ este întruchiparea şi esenţa celei mai cumplite vine. El refuză să fie singur. El este omul mulţimii. În zadar îl urmăresc, căci nu voi afla nimic despre el sau despre faptele sale. Cea mai nesimţitoare inimă nu se lasă citită.10 

Omul mulţimilor spune altceva despre mulţime, nu schimbă doar direcţia accentelor. În scenariul său, individul şi mulţimea sunt altfel. Mulţimea dispare ca loc de manifestarea a instinctualităţii şi subconştientului căpătând toate valenţele care, pentru greci, însemnau catharsis. Nu doar subiect al unei istorii degradate în care masele pierd direcţia manifestându-se bezmetic, ci topos şi templu al iertării şi consolării.11 

 1 Pascal, Cugetări, Editura Aion

 2 Gustav Le Bon, Psihologia mulţimilor, Editura Ştiinţifică, p. 19

 3 Ibidem, p.23

 4 Sigmund Freud şi Ortega y Gasset urmează aceeaşi direcţie

 5 E. A. Poe, Prăbuşirea casei Usher, Editura Univers, 1990, p. 385

 6 Ibidem

 7 Ibidem, pp.383-384

 8 Ibidem, p. 391

 9 Ibidem

 10 Ibidem, p,392

 11 În Dispreţuirea maselor, dintr-o perspectivă diferită, Peter Sloterdyjk dă aceeaşi valorificare ideii de mulţime.

Nr. 11/2012
Salonul Artelor Craiovene, „la număratul bobocilor”
de Cătălin Davidescu

Însemnări zilnice (I)
de Gabriel Chifu

Din Jurnal (2011)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (30)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Asinologie sau amintindu-mi de Ion Vădan
de Adrian Popescu

Numai efecte ale înmulţirii oamenilor şi cărţilor?
de Nicolae Prelipceanu

Un poet al uriaşilor: Ioanid Romanescu
de Nichita Danilov

Alt roman epistolar (II)
de Nicolae Oprea

Calea, Adevărul şi Viaţa
de Paul Aretzu

Timpuri moderne
de Bucur Demetrian

O exegeză brâncuşiană de excepţie
de Tudor Nedelcea

Despre Blaga şi Goethe
de Mircea M. Pop

Proiectul „SUSŢINEREA LITERATURII ROMÂNE VII” realizat de Uniunea Scriitorilor din România, cu sprijinul financiar al Guvernului României

Poeme
de Gabriela Gheorghişor

Întoarcerea imaginară din/spre spaţiul moromeţian
de Florea Miu

Poeme
de Mircea Bârsilă

Poeme
de Virgil Diaconu

Abilitarea maselor; omul mulţimii
de Ion Militaru

Poeme
de Ionel Ciupureanu

Poeme
de Emilian Mirea

Poeme
de Eugen Evu

Limbaj şi valoare – Caragiale şi Eugen Ionescu
de Ioan Lascu

Poeme
de Ion Georgescu

vitrina cărţilor
de Nicolae Coande

O scrisoare pierdută, într-o nouă versiune scenică
de Toma Grigorie

Poeme
de Mihai Duţescu

„Conştiinţă! Conştiinţă! instinct divin.....”
de Sonia Cuciureanu

O precizare necesară pentru condeierii severineni
de Ioana Dinulescu

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Poeme haiku
de Ban’ya Natsuishi

© 2007 Revista Ramuri