Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Centura de castitate

        Bucur DEMETRIAN

Un limbaj liturgic, o atmosferă austeră, cu aromă vetustă, cu obiecte și gesturi ceremonioase traversează volumele lui Nichita Danilov, de la Fântâni carteziene, spre Câmp negru și Arlechini la marginea câmpului, până la Centura de castitate, Editura Cartea Românească, 2007. Postmodernist mai puțin înclinat spre actualitate, spre transcrierea cotidianului în veșmântul său cenușiu, despodobit, cu intruziuni autobio­grafice, Nichita Danilov este un poet al viziunii. Nu vederea obiectelor îl atrage, ci aura lor magică, haloul de irealitate care pulsează într-un regim nocturn, generator  de obscure destăinuiri, de litanii antrenând monoton cuvintele menite să oficieze, să întrețină iluzia unui discurs: „Îngenuncheat lângă racla / Sfintei Mucenițe Parascheva, / înconjurat de alte mii / de mâini și chipuri ce ard / ca niște candelabre-n întuneric, / mă rog ca picăturile de ploaie / ce bat darabana pe acoperiș / și se scurg în șuvoaie prin burlane / să se transforme într-o liturghie“ (Feofan. Liturghie).

Modelul lui Nichita Danilov în ceea ce privește mecanismul de producere a textului este Lucian Blaga, poetul care descifrează semne în tot ce atinge. Ca și autorul Poemelor luminii, textele lui Nichita Danilov se deschid revelator. Pornind de la un gest nesemnificativ (privirea unei frunze de arțar) poetul juxtapune planuri, prelucrează contingentul și îl încarcă, imperceptibil, cu deschideri transcendente, într-un ritual al corespondențelor, al schimburilor dintre efemer și etern, dintre existența stereotipă și dimensiunea cosmică. Comparația devine puntea de legătură între lumi aparent incompatibile, dar purtând sensuri existențiale profunde: „Navigând pe două roți / printre eșapamente, cauciucuri / și guri ce scot fum, / privesc frunza de arțar / lipită de asfalt, cu câtă resemnare se lasă purtată de vânt; / e când pe trotuarul acesta, când pe celălalt / asemenea și umbrele sufletelor noastre / uitând pentru o clipă grija / zilei de mâine / trec de pe tărâmul acesta / pe tărâmul de dincolo. Și înapoi“ (Priveliște).

Această călătorie între lumi stă la temelia poemelor lui Nichita Danilov, construcții labirintice, pline de uși care dau „spre alte lumi“, de căi ferate, de locuințe (casa cu poduri, mirosuri, obiecte), de ceasuri (pendulul măsurând timpul obsesiv), de crăpături ale scândurilor prin care ochii privesc norii. Lucrurile  stau închise în alte lucruri, ca „un hulubar etajat“, cu straturi suprapuse pe unde intră lumina sau întunericul. Artizan al decorului care alătură grotescul și diafanul, limpezimea lucrurilor și forma lor barocă, prinsă în vârtejuri amețitoare, manieristă, Nichita Danilov este un poet al umbrei, al strigătelor expresioniste, filtrate ludic sau mimate cu smerenie ascetică. Simțim în permanență mâna iluzionistului care ne poartă prin  spații eminesciene: „Mie însumi îmi sunt / râu și murmur / ce înalță imnuri de slavă / amurgului pur“, dar și prin structuri lirice moderne cu o recuzită grotescă și cu voci prefăcute în strigăt expresionist, bine regizat uneori pentru  a încărca aceste texte împânzite de nume ciudate, de multiplicări de trupuri („trupul său / se multiplica într-un număr de treizeci de alte trupuri“), de descinderi în lumea  somnului, spre acea „dorință de repaos“. Tenebros, purtând pe chip masca nervaliană, Nichita Danilov poposește printre cifre și litere, atras de alchimice îmbinări, de sonuri obscure, ermetice, de combinații ezoterice. Bătrânul Feofan se scufundă într-o baie de aburi, pentru a renaște, pentru ca trupul său bătrân și negru să devină „mai limpede“ și mai curat decât lacrimile“ (Sleit de puteri).

Chiar titlul volumului, Centura de castitate, este o metaforă a permanentei renașteri, a corpului care caută calea spre tinerețea veșnică, spre începuturi. Astfel, în poemele lui Nichita Danilov, liricul și epicul se îmbină, fiindcă „personajele“ descoperă „arta de-a descuia fără zgomot orice ușă“. Bătrânul Feofan încearcă să deschidă propria centură de castitate, semn al închiderii, dar și al gestului care încearcă să spargă învelișul, zidul, să treacă dincolo, printr-o breșă a visului sau a magiei, prin recitirea  textelor biblice. Poemele lui Nichita Danilov sunt parabole despre timp, suflet, bătrânețe, despre fascinația construcției („Construiești o lume nouă / din care nu se vede / nici începutul, nici sfârșitul“.

Nu lipsesc din poemele lui Nichita Danilov dramatizările, vocile care își răspund, se cheamă, se atrag sau se resping ca într-un canon, ca într-o sală plină cu ulei sfânt, agheazmă, cuvinte desprinse din textele sacre. Nu lipsesc nici jocurile spiritului, acele înălțări și coborâri proiectate cu voluptate și minuțiozitate, cu o recuzită după chipul și asemănarea taumaturgului gata să provoace o dispariție miraculoasă în spatele unei perdele de fum, deșertăciune a oricărui asediu de interogații și taine care se risipesc. Ca și în Câmp negru sau Arlechini la marginea câmpului, și acum distingem tendința lui Nichita Danilov de a recrea un spațiu grotesc, expresionist, destructurând ironic, bacovian, tenebroasa țesătură de imagini vizionare. Regăsesc în aceste decupaje terifiante și glumețe, exaltate și jucăușe, umbra lui Mihai Ursachi, poetul rafinatelor urzeli cărturărești: „Se aude pleoscăit de glasuri. În noapte / capete roșii și negre / se leagănă pe valuri. De pe malul celălalt, / mă strigi tu, copile? // Stau pe bancă și privesc în gol: / mi-e fața ca o mască de alcool. / Mâinile înroșite pe masă / ca niște feștile // ți le simt înfipte în umbra mea, copile...“ (Capete roșii).

E atâta plăcere în aceste poeme care destructurează ceremonialul limbajului fascinat de litere și cifre, de tenebre liturgice și manieriste combinații, de austeritate monahală și pilduitoare ritualuri.

Cu armele postmodernismului, Nichita Danilov traversează ținuturi de carton ca și când ar pătrunde în cămările sacre ale unui templu plin cu mirodenii, cu voci înălțând psalmi sau parabole nesfârșite. Masca celui înconjurat de lucruri sfinte sub lumina din vitraliile catedralei face loc spiritului ludic gata oricând să substituie limbajul tranzitiv cu scânteieri romantice sau suprarealiste, cu vârtejuri expresioniste. Universul liric al lui Nichita Danilov poartă mereu o „centură de castitate“. Spre a nu fi maculat. Spre a-și menține seninătatea. Dincolo de zidurile înnegrite ale încăperilor sfinte. Dincolo de umbre, goluri, uși, coridoare. Ocheada ștrengărească este semnul privirii înapoi. Spre acea țară greu de descris, inefabilă și eternă a poeziei: „Ce fel de țară-i aceasta și a cui? / Scot un chibrit și aprind o țigară. / Poftim, ia un drops / să-ți mai îndulcești gura amară“ (Țară).

Nr. x/200x
Premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2006

Lada de zeghe
de Anton JUREBIE

„Scriitorul și criticii săi“

Rezerve de entuziasm
de Gabriel Chifu

Mircea Eliade și gândirea mitică
de Ionel BUȘE

Trecerea Rubiconului
de Gabriel Dimisianu

Între trei continente
de Ioan LASCU

Urletul exasperării
Gabriela GHEORGHIȘOR

Lucrare întru rostul poeziei
Florea MIU

Paradigma feminității
Paul ARETZU

Centura de castitate
Bucur DEMETRIAN

O nație fantastă
Dania-Ariana MOISA

...și peste toate sunt o carte...
Ioana DINULESCU

Chenare cu îngeri
Valeria Manta TĂICUȚU

În căutarea fericirii (pierdute?)
Gabriel COȘOVEANU

Ale tinereții valuri… poetice
Luminița CORNEANU

Arta și știința
de Nicolae Prelipceanu

Aprilie, o aniversare, o carte
de Adrian Popescu

Teama
Anahit TOPCHYAN

Dimoviana (II)
de Dan Cristea

G. Călinescu, prozatorul
Marian Victor BUCIU

Corintul începe seria poeților. Primul pe listă, Ioan Es. Pop
de Horia Gârbea

Vladimir Dobocan
Emil Mladin

Inefabilul melancoliei
Petre CIOBANU


Daniel MUREȘAN


Iulian CARAGEA

IUBIRE ȘI LEGE MORALĂ. SUFERINȚELE TÂNĂRULUI WERTHER(I)
Ion MILITARU

Nu poți să pleci
Horia DULVAC

Adânc pe adânc
Ioana DINULESCU

Pământul văzut de sus
Mircea GHIȚULESCU

Mihai Stănescu între trecut și prezent
Cătălin DAVIDESCU

Henri Zalis - la ceas aniversar semnificativ
Mircea MOISA

Flori duhovnicești pentru mitropolitul Nestor Vornicescu
Tudor NEDELCEA

Patriotismul azi
Toma GRIGORIE

Vasili KANDINSKI (1866–1944)
Traducere și prezentare de Leo BUTNARU

© 2007 Revista Ramuri